- Arrest van 30 mei 2013

30/05/2013 - 74/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

1. Artikel 200 van het Wetboek diverse rechten en taksen schendt niet artikel 16 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, noch de artikelen 12 en 14 van de Grondwet.

2. Artikel 2011, eerste lid, van het Wetboek diverse rechten en taksen, zoals vervangen bij artikel 9 van de wet van 22 april 2003 tot modernisering van de belasting voor aanplakking en de betalingswijzen van het zegelrecht, schendt niet de regels tot verdeling van de bevoegdheden tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten.

3. De tweede, de derde, de vierde en de vijfde prejudiciële vraag behoeven geen antwoord.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

 • Prejudiciële vragen betreffende de artikelen 200 en 2011 van het Wetboek diverse rechten en taksen en de wet van 1 mei 1939 « waarbij aan de Koning bepaalde machten worden toegekend voor het gezondmaken en in evenwicht brengen van de openbare financiën, het bekomen van gunstiger voorwaarden voor de ontwikkeling van 's lands economie en het voorzien in andere dringende noodwendigheden », gesteld door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde. Bestuursrecht

 • Bescherming van de schoonheid van gebouwen, monumenten, zichten en landschappen

 • Verbod tot aanplakking van plakbrieven op sommige plaatsen

 • 1. Aanbrengen en behouden van plakbrieven en reclame- en publiciteitsmiddelen

 • 2. Wettigheidsbeginsel in strafzaken

 • a. Vereisten van nauwkeurigheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid van strafwetten

 • b. Machtiging aan de Koning. # Rechten en vrijheden

 • Eigendomsrecht

 • Beperkingen. # Grondwettelijk recht

 • 1. Federale bevoegdheden

 • Fiscale bevoegdheid

 • 2. Bevoegdheden van de gewesten

 • a. Ruimtelijke ordening

 • Monumenten en landschappen

 • Bescherming van de schoonheid van gebouwen, monumenten, zichten en landschappen

 • b. Accessoire bevoegdheden

 • Strafzaken

 • Aanwijzing van ambtenaren die toezien op de naleving van de belasting voor aanplakking.