- Arrest van 13 juni 2013

13/06/2013 - 84/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

Artikel 39/73, § 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vragen over artikel 39/73, § 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen bij artikel 41 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (II), gesteld door de Raad van State. Bestuursrecht

  • Vreemdelingenrecht

  • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

  • Rechtspleging

  • Termijn van vijftien dagen voor de partijen om te vragen om te worden gehoord

  • Aanvangspunt

  • Verzending van de beschikking waarbij de kamervoorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen of de door hem aangewezen rechter de partijen ervan in kennis stelt dat de kamer zonder een terechtzitting uitspraak zal doen.