- Arrest van 13 juni 2013

13/06/2013 - 90/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

Artikel 2, 2°, van het decreet van het Waalse Gewest van 10 december 2009 houdende fiscale billijkheid en milieuefficiëntie voor het wagenpark en de passiefhuizen schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vraag betreffende artikel 2, 2°, van het decreet van het Waalse Gewest va3-0n 10 december 2009 houdende fiscale billijkheid en milieuefficiëntie voor het wagenpark en de passiefhuizen, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik. Fiscaliteit

  • Inkomstenbelastingen

  • Onroerende voorheffing

  • Kwijtschelding of proportionele vermindering

  • Leegstaand onroerend goed

  • 1. Onvrijwillig karakter

  • 2. Onroerende goed met een commerciële bestemming.