- Arrest van 9 juli 2013

09/07/2013 - 104/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof verwerpt het beroep.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Beroep tot vernietiging van artikel 147 van de programmawet (I) van 29 maart 2012, in zoverre het artikel 198, eerste lid, 11°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wijzigt, ingesteld door de vzw « Liga van belastingplichtigen ». Fiscaal recht

  • Inkomstenbelastingen

  • Vennootschapsbelasting

  • Beroepskosten

  • Interesten van leningen

  • Aftrek

  • 1. Lenende vennootschappen

  • a. Vennootschappen die geld lenen bij de in artikel 56, § 2, 2°, van het WIB 1992 bedoelde instellingen of door een openbaar beroep op het spaarwezen

  • b. Vennootschappen die zich met andere middelen financieren

  • 2. Berekeningsmethode van de schuldratio.