- Arrest van 9 juli 2013

09/07/2013 - 98/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof

- vernietigt artikel 80 van de wet van 8 januari 2012 « tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen », in zoverre het artikel 15/9bis, §§ 1, 2 en 4, in de voormelde wet van 12 april 1965 invoegt en in zoverre die bepalingen van toepassing zijn op de gesloten industriële netten die binnen het territoriaal bevoegdheidsgebied van de gewesten gelegen zijn;

- vernietigt de artikelen 8, 2°, 31, 1°, 65, 6°, en 84, 1° en 2°, van de voormelde wet van 8 januari 2012 in zoverre zij verplichtingen opleggen - of de Koning machtigen verplichtingen op te leggen - inzake nieuwe energiebronnen, rationeel energieverbruik en milieubescherming, behoudens wanneer die verplichtingen betrekking hebben op de kernenergie of op de mariene gebieden die buiten het territoriaal bevoegdheidsgebied van de gewesten gelegen zijn;

- verwerpt het beroep voor het overige.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

 • Beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 8 januari 2012 « tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen », ingesteld door de Vlaamse Regering. Grondwettelijk recht

 • 1. Bevoegdheden van de gewesten

 • Energie

 • a. Distributie van energie

 • b. Openbare gasdistributie

 • Gesloten industriële netten

 • c. Uitoefening van activiteiten van distributiebeheer

 • d. Nieuwe energiebronnen, rationeel energieverbruik en milieubescherming

 • Verplichtingen voor actoren op de energiemarkt

 • 2. Federale bevoegdheden

 • Energiebeleid

 • a. Vervoer van energie

 • b. Beheerder van het transmissienet

 • Mogelijkheid om activiteiten van distributiebeheer uit te oefenen

 • c. Tarieven

 • d. Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators

 • Ontstentenis van samenwerkingsakkoord met de gewesten

 • 3. Bevoegdheidsuitoefening

 • Evenredigheid.