- Arrest van 9 juli 2013

09/07/2013 - 101/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

- De artikelen 25bis tot 25septies van het decreet van het Waalse Gewest van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt schenden artikel 6, § 1, VI, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen niet.

- In die zin geïnterpreteerd dat zij de consument die een overeenkomst zou sluiten met een in het voormelde decreet van 12 april 2001 beoogde netbeheerder, verbieden om het in de artikelen 74 en volgende van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming bepaalde verbod op onrechtmatige bedingen te genieten, schenden dezelfde bepalingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

- In die zin geïnterpreteerd dat zij de consument die een overeenkomst zou sluiten met een in het voormelde decreet van 12 april 2001 beoogde netbeheerder, niet verbieden om het in de artikelen 74 en volgende van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming bepaalde verbod op onrechtmatige bedingen te genieten, schenden dezelfde bepalingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vragen over de artikelen 25bis tot 25septies van het decreet van het Waalse Gewest van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, zoals ingevoegd bij artikel 41 van het decreet van 17 juli 2008, gesteld door het Hof van Beroep te Luik. Grondwettelijk recht

  • 1. Bevoegdheden van de gewesten

  • a. Energiebeleid

  • b. Economie

  • 2. Federale bevoegdheden

  • Algemene regels inzake de bescherming van de verbruiker. # Handelsrecht

  • Verbod op onrechtmatige bedingen

  • Toepassingsgebied

  • Consument die een overeenkomst zou sluiten met een netbeheerder.