- Arrest van 18 juli 2013

18/07/2013 - 106/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof

verwerpt het beroep onder voorbehoud van hetgeen in B.4.9 is vermeld, en onder voorbehoud van de interpretaties vermeld in B.8.3.5, B.11.3 en B.12.5


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

 • Beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 2 van de wet van 12 september 2011 « tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de toekenning van een tijdelijke machtiging tot verblijf aan de niet-begeleide minderjarige vreemdeling », en artikel 23 van de wet van 19 januari 2012 « tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen », ingesteld door de vzw « Défense des Enfants

 • International

 • Belgique

 • Branche francophone (D.E.I. Belgique) ». Bestuursrecht

 • Vreemdelingenrecht

 • Niet-begeleide minderjarige vreemdeling

 • 1. Toepassingsgebied

 • a. Minderjarige afkomstig uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte

 • Uitsluiting

 • b. Minderjarige die handelingen zou hebben gepleegd die de openbare rust, de openbare orde of de veiligheid van het land kunnen schaden

 • Uitsluiting

 • 2. Identificatie

 • Dienst Voogdij

 • 3. Inaanmerkingneming van het belang van het kind

 • 4. Niet-cumuleerbaarheid met een procedure tot bescherming, machtiging of toelating tot verblijf of tot vestiging

 • 5. Verhoor van de minderjarige

 • 6. Bepalen van de duurzame oplossing

 • Beoordelingsbevoegdheid van de minister

 • 7. Fraude

 • Sancties. # Publiek recht

 • Rechtscolleges

 • Bevoegdheid

 • Geschil over een burgerlijk recht. # Rechten en vrijheden

 • Rechten van het kind

 • 1. Belang van het kind

 • 2. Wettigheidsbeginsel

 • 3. Verbod van discriminatie

 • 4. Recht om gehoord te worden.