- Arrest van 31 juli 2013

31/07/2013 - 112/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

Artikel 21, tweede lid, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State schendt niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

 • Prejudiciële vraag betreffende artikel 21, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gesteld door de Raad van State. Administratief recht

 • Administratieve rechtscollege

 • Raad van State

 • Rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak

 • Termijn voor het indienen van een memorie van wederantwoord of een aanvullende memorie

 • Sanctie

 • Verlies van het belang

 • Onontvankelijkheid van het beroep tot nietigverklaring. # Leefmilieu

 • Overtredingen

 • Administratieve geldboeten

 • Beroep. # Rechten en vrijheden

 • Jurisdictionele waarborgen

 • Recht op een eerlijk proces

 • Recht op toegang tot de rechter

 • Beperkingen.