- Arrest van 7 augustus 2013

07/08/2013 - 117/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof

- vernietigt

1) in de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen :

. de woorden « in de eerste plaats » en « , dat geen huishoudelijke afnemers bevoorraadt » in artikel 1, 56°, gewijzigd bij artikel 55, 17°, van de wet van 8 januari 2012

« tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen »;

. artikel 1, 57°, tweede zin, gewijzigd bij artikel 55, 17°, van de voormelde wet van 8 januari 2012;

. het woord « natuurlijke » in artikel 8/3, § 1/1, derde lid, ingevoegd bij artikel 62, 3°, van de voormelde wet van 8 januari 2012;

. de zin «Er wordt e veneens een algemene raad opgericht. » en de woorden « en de algemene raad » in artikel 24, § 1, vervangen bij artikel 38, 1°, van de voormelde wet van 8 januari 2012;

2) in de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt :

. de woorden « in de eerste plaats » en « , dat geen huishoudelijke afnemers van elektriciteit bevoorraadt » in artikel 2, 41°, gewijzigd bij artikel 2, 21°, van de voormelde wet van 8 januari 2012;

. het woord « natuurlijke » in artikel 9, § 1, zesde lid, ingevoegd bij artikel 9, 5°, van de voormelde wet van 8 januari 2012;

. de woorden « in overleg met de Algemene Directie Energie » in artikel 15/1, § 3, 7°, en de woorden « , in samenwerking met de Algemene Directie Energie, » in artikel 15/14, § 2, 30°, respectievelijk ingevoegd bij artikel 65, 4°, en bij artikel 87, 9°, van de voormelde wet van 8 januari 2012;

. artikel 20bis, § 2, tweede lid, ingevoegd bij artikel 29 van de wet van 8 januari 2012, in zoverre het niet voorziet in de publicatie van de indexeringsformules voor de levering van elektriciteit aan kleine en middelgrote ondernemingen;

3) in de wet van 8 januari 2012 « tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen » :

. artikel 7, in zoverre het niet van toepassing is op de exploitanten van offshorewindmolenparken die niet op het transmissienet zijn aangesloten;

. artikel 15, in zoverre het artikel 12, § 2, tweede lid, ii), van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wijzigt;

. artikel 16, in zoverre het artikel 12bis, § 2, tweede lid, ii), van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wijzigt;

. artikel 24, 3°;

. artikel 38, 6°;

. artikel 71, in zoverre het artikel 15/5bis, § 2, tweede lid, ii), van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen wijzigt;

. artikel 72, in zoverre het artikel 15/5ter, § 2, tweede lid, ii), van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen wijzigt;

. artikel 76, 3° en 7°, in zoverre het de paragrafen 1ter, 3 en 4 in artikel 15/5duodecies van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen invoegt;

- verwerpt het beroep voor het overige, onder voorbehoud van de interpretaties vermeld in B.25.3, B.25.5, B.44.4, B.44.8, B.45.3, B.45.5, B.50.5 en B.50.8.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

 • Beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 8 januari 2012 « tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen », ingesteld door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). Economie

 • Elektriciteits- en gasmarkt

 • A. CREG

 • 1. Organen

 • a. Algemene raad

 • b. Geschillenkamer

 • c. Directiecomité

 • 2. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid

 • 2. Motiveringsplicht

 • a. Beslissingen

 • b. Verzoeken om informatie

 • 3. Verplichting tot vertrouwelijkheid

 • 4. Bevoegdheden

 • 5. Tariefmethodologie

 • 6. Algemene beleidsrichtsnoeren

 • 7. Jurisdictioneel toezicht

 • Hof van Beroep te Brussel

 • B. Netbeheerders

 • 1. Onafhankelijkheid

 • 2. Verplichting tot vertrouwelijkheid

 • 3. Certificering

 • C. Toekenning van groenestroomcertificaten

 • D. Gesloten industriële netten. # Europees recht

 • Elektriciteits- en gasmarkt

 • A. Regulerende instantie

 • 1. Taken en bevoegdheden

 • 2. Onafhankelijkheid

 • B. Ontstentenis van betrekkingen van zeggenschap tussen producenten en leveranciers, enerzijds, en transmissiesysteembeheerder, anderzijds.