- Arrest van 10 oktober 2013

10/10/2013 - 135/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof zegt voor recht :

- De artikelen 30 en 31 van de wet van 26mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en artikel 8 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.

- De ontstentenis van een wetsbepaling die het mogelijk maakt dat de socialeuitkeringsgerechtigde ten aanzien van wie een schorsing van de betaling van het leefloon is opgelegd, een maatregel van uitstel geniet, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

  • Prejudiciële vraag over de artikelen 30 en 31 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en artikel 8 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Luik. Sociaal recht

  • Sociale zekerheid

  • Recht op maatschappelijke integratie

  • Schorsing van de betaling van het leefloon

  • 1. Personen vervolgd voor de correctionele rechtbank

  • 2. Personen die voor de arbeidsrechtbank de beslissing van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn betwisten

  • Geen mogelijkheid van uitstel.