- Arrest van 19 december 2013

19/12/2013 - 172/2013

Rechtspraak

Samenvatting

Samenvatting 1

Het Hof,

- alvorens over het eerste middel uitspraak te doen, stelt aan het Hof van Justitie van de Europese Unie de volgende prejudiciële vragen :

1. Dient de richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn), en

inzonderheid de artikelen 9 en 32 ervan, zo te worden geïnterpreteerd dat het sociale tarief voor de universele diensten alsook het compensatiemechanisme waarin artikel 13, lid 1, onder b), van de Universeledienstrichtlijn voorziet, niet alleen van toepassing zijn op elektronische communicatie door middel van een telefoonaansluiting op een vaste locatie op een openbaar communicatienetwerk, maar ook op elektronische communicatie door middel van mobiele communicatiediensten en/of internetabonnementen ?

2. Dient artikel 9, lid 3, van de Universeledienstrichtlijn zo te worden geïnterpreteerd dat het de lidstaten toestaat om bijzondere tariefopties voor andere diensten dan die omschreven in artikel 9, lid 2, van de Universeledienstrichtlijn, toe te voegen aan de universele dienst ?

3. Indien het antwoord op de eerste en de tweede vraag ontkennend is, zijn de desbetreffende bepalingen van de Universeledienstrichtlijn verenigbaar met het gelijkheidsbeginsel, zoals dat onder meer is vervat in artikel 20 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie ?

- verwerpt het beroep voor het overige.


Arrest - Integrale tekst

Vrije woorden

 • Beroep tot vernietiging van de artikelen 50, 51 en 146 van de wet van 10 juli 2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie, ingesteld door de nv « KPN Group Belgium » en de nv « Mobistar ». Telecommunicatie

 • Elektronische communicatie

 • Universele dienstverlening

 • 1. Sociale tarieven

 • 2. Nettokosten van de universeledienstverplichtingen

 • a. Financiering

 • Bijdragen van operatoren

 • Belasting

 • Fiscaal wettigheidsbeginsel

 • b. Vergoedbare onredelijke last voor de aanbieders

 • 3. Wijziging van de wetgeving

 • Terugwerkende kracht. # Europees recht

 • Telecommunicatie

 • Universele diensten

 • Richtlijn.