11.11.2014 - Verordening (EU) nr. 1216/2014

Datum :
11-11-2014
Taal :
Duits Engels Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
European regulation
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Douane - Gecombineerde nomenclatuur - Onderverdeling 8528 71 91

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > 11.11.2014 - Verordening (EU) nr. 1216/2014
11.11.2014 - Verordening (EU) nr. 1216/2014
Document
Content exists in : nl fr de en

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : European regulation
Title : 11.11.2014 - Verordening (EU) nr. 1216/2014
Document date : 11/11/2014
Keywords : 1216/2014 / gecombineerde nomenclatuur / GN / 8528 71 91 / toestel gestuurd door een microprocessor, uitgerust met een ingebouwde modem voor toegang tot het internet / settopbox met communicatiefunctie / settopbox
Document language : NL
Name : 11.11.2014 - Verordening (EU) nr. 1216/2014
Version : 1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1216/2014 VAN DE COMMISSIE

van 11 november 2014

tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

 

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), en met name artikel 9, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is gevoegd, dienen bepalingen voor de indeling van de in de bijlage bij onderhavige verordening vermelde goederen te worden vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke EU-wetgeving is vastgesteld met het oog op de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer.

(3)

Volgens deze algemene regels dienen de in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen te worden ingedeeld onder de in kolom 2 vermelde GN-code om de in kolom 3 genoemde redenen.

(4)

Er dient te worden bepaald dat een bindende tariefinlichting die is afgegeven voor onder deze verordening vallende goederen en die in strijd is met deze verordening, door de houder van die inlichting nog gedurende een bepaalde periode mag worden gebruikt op grond van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad (2). Die periode moet worden vastgesteld op drie maanden.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

 

Artikel 1

De in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de in kolom 2 van die tabel vermelde GN-code.

 

Artikel 2

Een bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is met deze verordening, mag op grond van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 nog gedurende een periode van drie maanden na de inwerkingtreding van deze verordening worden gebruikt.

 

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 november 2014.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Heinz ZOUREK

Directeur-generaal voor Belastingen en Douane-unie

 

(1)  PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.

(2)  Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1).

 

BIJLAGE

Omschrijving

Indeling

(GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Een elektronisch toestel met afmetingen van ongeveer 10 × 4 × 1 cm, bestaande uit onder meer de volgende componenten:

een processor;

een systeemgeheugen van 1 GB;

een intern geheugen van 4 GB;

een ingebouwde module voor draadloze verbinding met het internet.

Het toestel is uitgerust met de volgende aansluitingen:

HDMI;

usb;

micro-usb;

micro-SDHC.

Het toestel bevat geen videotuner.

Als het toestel op een televisietoestel of een monitor is aangesloten, heeft de gebruiker toegang tot het internet om bijvoorbeeld te e-mailen, video's te bekijken, computerspellen te spelen of softwareapplicaties te downloaden. Het toestel kan ook multimediabestanden, zoals videobestanden, foto's en muziek, van geheugenkaarten of usb-geheugens weergeven.

8528 71 91

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1, 3 c) en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aanvullende aantekening 3 op hoofdstuk 85 en de tekst van de GN-codes 8528, 8528 71 en 8528 71 91.

In de zin van aantekening 3 op afdeling XVI is het toestel ontworpen voor het uitvoeren van twee of meer afwisselende functies (automatische gegevensverwerking overeenkomstig post 8471, telecommunicatie overeenkomstig post 8517, videoweergave overeenkomstig post 8521 en televisie-ontvangst overeenkomstig post 8528). Het is niet mogelijk om de voornaamste functie van het toestel vast te stellen, aangezien elke functie voor het gebruik van het toestel even belangrijk is. Dientengevolge wordt van de verschillende in aanmerking komende posten de post toegepast die in volgorde van nummering het laatst is geplaatst. Indeling onder de posten 8471, 8517 of 8521 is daarom uitgesloten.

Aangezien het toestel geen videotuner bevat en in staat is tot interactieve uitwisseling van informatie, dient het te worden ingedeeld onder GN-code 8528 71 91 als toestellen gestuurd door een microprocessor, uitgerust met een ingebouwde modem voor toegang tot het internet, een functie voor interactieve informatie-uitwisseling en de mogelijkheid tot ontvangst van televisiesignalen („settopboxen met communicatiefunctie”, met inbegrip van toestellen met een opname- of afspeelfunctie, mits zij het essentiële karakter van een settopbox met communicatiefunctie behouden).