Artikel 166, KB/WIB 92 (aj. 2011)

Datum :
03-05-1999
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Regelgeving
Type :
Royal decrees
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Artikel 166, KB/WIB 92 (aj. 2011). Artikel 166, KB/WIB 92 (aj. 2011). 166 Artikel 166, KB/WIB 92 (aj. 2011) § 1. Het bepaalde van Boek III, Titel III, Hoofdstuk V,

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Artikel 166, KB/WIB 92 (aj. 2011)
Artikel 166, KB/WIB 92 (aj. 2011)
Document
Content exists in : nl fr

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Royal decrees
Title : Artikel 166, KB/WIB 92 (aj. 2011)
Document date : 03/05/1999
Publication date : 04/06/1999
Document language : NL
Name : Artikel 166, KB/WIB 92 (aj. 2011)
Version : 1

Artikel 166, KB/WIB 92 (aj. 2011)

§ 1. Het bepaalde van Boek III, Titel III, Hoofdstuk V, afdeling IV, van het Burgerlijk Wetboek, is inzake directe belastingen niet van toepassing.

§ 2. Elke som die aan een belastingschuldige moet worden teruggegeven of betaald in het kader van de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake de inkomstenbelastingen en de ermee gelijkgestelde belastingen of krachtens de bepalingen van het burgerlijk recht met betrekking tot de onverschuldigde betaling, kan door de ontvanger van de directe belastingen zonder formaliteit, overeenkomstig artikel 143, worden aangezuiverd op de door die belastingschuldige verschuldigde voorheffingen, belastingen en ermee gelijkgestelde belastingen in hoofdsom, opcentiemen, verhogingen, interesten en kosten.

§ 3. In geval van bezwaar, van een in artikel 376 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde aanvraag om ontheffing of van een vordering in rechte en in zover het geen zekere en vaststaande schuld in de zin van artikel 410 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreft, wordt de aanzuivering ingevolge § 2 verricht als bewarende maatregel in de zin van artikel 409 van hetzelfde Wetboek.

----------------------------------------

Art. 166 :

  • art. 166, § 3, is van toepassing vanaf 06.04.1999 (art. 7, KB 03.05.1999 - BS 04.06.1999)
  • art. 166 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992 (art. 217bis, KB/WIB - BS 13.09.1993)