Circulaire nr. 19/2009 (AFZ nr. 16/2009) dd. 17.12.2009 - BIJLAGE 1

Datum :
17-12-2009
Taal :
Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Circular letters
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

Circulaire nr. 19/2009 (AFZ nr. 16/2009) dd. 17.12.2009 - BIJLAGE 1. Circulaire nr. 19/2009 (AFZ nr. 16/2009) dd. 17.12.2009 - BIJLAGE 1. BIJLAGE 1 Uittreksel uit het Belgisch Staatsblad van

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Circulaire nr. 19/2009 (AFZ nr. 16/2009) dd. 17.12.2009 - BIJLAGE 1
Circulaire nr. 19/2009 (AFZ nr. 16/2009) dd. 17.12.2009 - BIJLAGE 1
Document
Content exists in : nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Circular letters
Title : Circulaire nr. 19/2009 (AFZ nr. 16/2009) dd. 17.12.2009 - BIJLAGE 1
Document date : 17/12/2009
Document language : NL
Name : Circulaire nr. 19/2009 (AFZ nr. 16/2009) dd. 17.12.2009 - BIJLAGE 1
Version : 1

BIJLAGE 1

Uittreksel uit het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2009

30 APRIL 2009. - Decreet houdende diverse wijzigingen van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld, het decreet van 27 mei 2004 tot invoering van een belasting op de afgedankte bedrijfsruimten, het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen, het Waterwetboek, het Wetboek der successierechten en het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, de Ecomalus en tot voorziening in een machtiging aan de Regering om de Waalse fiscale wetgeving te codificeren(4).

----------

[(4) Zie voetnoten 1-3.]

----------

Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

(…)


HOOFDSTUK VI. - Wijzigingen in het Wetboek der Successierechten

Art. 47. Artikel 1, 2°, van het Wetboek der successierechten wordt aangevuld met de woorden "na aftrek van de schulden die in het bijzonder betrekking hebben op die goederen".

Art. 48. Artikel 18 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt :

"Art. 18. Het recht van overgang bij overlijden is verschuldigd op de algemeenheid der in België gelegen onroerende goederen, die aan de overledene of aan de afwezige toebehoren, na aftrek van de schulden die in het bijzonder betrekking hebben op die goederen."

Art. 49. In hetzelfde Wetboek wordt er een artikel 27bis ingevoegd, luidend als volgt :

"Art. 27bis. Als aannemelijk passief met betrekking tot de onroerende goederen gelegen in België van een niet-Rijksinwoner gelden slechts de schulden die in het bijzonder betrekking hebben op die goederen."

Art. 50. Artikel 32 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt :

"Art. 32. Worden uitgesloten uit het passief :

1° alle schulden die alleen bij testament worden erkend;

2° alle schuldbekentenissen van sommen die een bevoordeling vermommen onder het voorkomen van een contract ten bezwarenden titel, en niet aan het voor de schenkingen gevestigd registratierecht werden onderworpen.".

Art. 51. Artikel 54, 1°, derde lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij artikel 13 van het decreet van 15 december 2005 wordt aangevuld met de woorden "van laatstgenoemd tarief dat werkelijk van toepassing op die andere goederen na toepassing van het progressief karakter van artikel 66ter.".

Art. 52. Artikel 60 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij artikel 16 van het decreet van

15 december 2005, wordt gewijzigd als volgt :

1° § 1, eerste lid, b) wordt aangevuld met volgend lid :

"In afwijking van voorgaande dient die stichting evenwel, indien die rechtspersoon een privé-stichting is, in die zetel als hoofdactiviteit of met een belangeloos doel, doelen van maatschappelijke aard te vervolgen op het ogenblik dat de erfopvolging openvalt;";

2° in § 2, eerste lid, b) vervallen de volgende woorden :

"In afwijking van voorgaande dient die stichting evenwel, indien die rechtspersoon een privé-stichting is, in die zetel als hoofdactiviteit of met een belangeloos doel, doelen van maatschappelijke aard te vervolgen op het ogenblik dat de erfopvolging openvalt;".

Art. 53. Artikel 60bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij artikel 2 van het programmadecreet van 17 december 1997 en vervangen bij artikel 28 van het decreet van 15 december 2005, wordt gewijzigd als volgt :

1° in § 1, 1°, tweede lid, worden de woorden "in artikel 48" vervangen door de woorden "in de artikelen 48 tot 60 en 60ter ";

2° in § 1bis, wordt punt 1° vervangen als volgt :

"1° dient een onderneming te betreffen, ofwel in hoofde van de in § 1, 1° bedoelde onderneming, ofwel in hoofde van de vennootschap zelf of van de vennootschap en van haar dochtervennootschappen bedoeld in § 1, 2°, a) :

- die op de datum van het overlijden personeel aangeworven op grond van een arbeidscontract in de Europese economische ruimte tewerkstelt;

- ofwel waarin de uitbater(s) en hun echtgenote, hun wettelijk samenwonende, hun bloed- en aanverwanten in de eerste graad de enige in de Europese economische ruimte tewerkgestelde werknemers van de onderneming zijn, aangesloten zijn bij een Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen op de datum van het overlijden;";

3° in § 1bis, 3°,

- vervallen de woorden "uiterlijk terzelfder tijd als de successieaangifte";

- wordt punt 3° aangevuld met de woorden "Wanneer het attest niet overgemaakt wordt aan de ontvanger uiterlijk terzelfder tijd als de successieaangifte, worden de rechten berekend tegen het tarief van de artikelen 48 tot 60 en 60ter onder voorbehoud van een teruggave onder de voorwaarden van artikel 135, 8°, in welk geval artikel 60bis van toepassing is op de goederen waarvoor het recht teruggeven wordt.";

4° in § 3, eerste lid, worden de woorden "zoals toegelaten bij § 1" ingevoegd tussen de woorden "de onderneming verder actief blijft" en de woorden "tijdens minstens vijf jaar";

5° in § 3 wordt het eerste lid, 2°, vervangen als volgt :

"2° het totaalaantal werknemers en het totaal aantal zelfstandigen die voldoen aan de voorwaarden van § 1bis, 1°, waarbij dat totaal aantal uitgedrukt wordt in voltijdse eenheden, tijdens de vijf eerste jaren te rekenen van het overlijden van de cujus in jaargemiddelden op minstens 75 pct. van zijn bestand behouden blijft, ofwel als onderneming zelf bedoeld in § 1, 1°, of als onderneming zelf samen met haar eventuele dochtervennootschappen bedoeld in § 1, 2°, a). Dat gemiddelde wordt berekend door het totaal van de jaargemiddelden van de voltijdse eenheden door 5 te delen voor de bovenvermelde vijf jaar.

Als een jaargemiddelde van de voltijdse eenheden geen geheel getal is, wordt het afgerond naar beneden of naar boven al naar gelang zijn eerste decimaal al dan niet gelijk is aan of hoger is dan 5;

6° in § 3, derde lid, :

- worden de woorden "of bijkomende" ingevoegd tussen de woorden "een nieuwe" en de woorden "bestemming krijgt";

- worden de woorden "of de bijkomende" ingevoegd tussen de woorden "het onroerend goed dat de nieuwe" en de woorden "bestemming als bewoning kreeg";

7° in § 4, eerste en tweede lid, worden de woorden "en 60ter " ingevoegd tussen de woorden "artikelen 48 tot en met 60" en de woorden "verschuldigde recht";

8° in § 5, eerste lid, worden de woorden "en 60ter " ingevoegd tussen de woorden "de artikelen 48 tot en met 60" en de woorden "vóór verstrijken";

9° in § 5, tweede lid, worden de woorden "en 60ter " ingevoegd tussen de woorden "artikelen 48 tot en met 60" en de woorden "wenst te betalen"

10° in § 6, tweede lid, worden de woorden "en 60ter " ingevoegd tussen de woorden "de artikelen 48 tot en met 60" en de woorden "verschuldigde recht".

Art. 54. Artikel 60ter, § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij artikel 17 van het decreet van 15 december 2005, wordt gewijzigd als volgt :

1° in het eerste lid worden de woorden "na aftrek, in voorkomend geval, van de waarden van het beroepsdeel van dat onroerend goed onderworpen aan het verlaagde percentage van artikel 60bis " ingevoegd tussen "op de nettowaarde van zijn aandeel in die woning" en de woorden "vastgesteld volgens het tarief aangegeven";

2° in de tabel betreffende het tarief worden de woorden "Schijf van de schenking" vervangen door de woorden "Schijf van het netto gedeelte".

Art. 55. In artikel 135 van hetzelfde Wetboek wordt er een punt 8° toegevoegd, luidend als volgt :

"8° wanneer in het geval bedoeld in artikel 60bis, § 1bis, 3°, het erin bedoelde attest overgemaakt wordt aan de ontvanger binnen twee jaar na de betaling van de belasting."

Art. 56. Dit hoofdstuk van dit decreet treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van :

- de artikelen 51, 52 en 54, 2°, die uitwerking hebben op 23 december 2005;

- artikel 53, 2°, 4° en 5° dat uitwerking heeft op 1 januari 2006;

- de artikelen 53, 3°, en 55° die uitwerking hebben op 1 januari 2006; wanneer de successieaangifte die goederen bedoeld in artikel 60bis, § 1, van het Wetboek der successierechten vermeldt, vóór de datum van bekendmaking van dit decreet in het Belgisch Staatsblad ingediend is zonder toepassing van het verlaagde tarief bedoeld in die bepaling, zoals gewijzigd bij dit decreet met uitwerking op 1 januari 2006, begint de termijn van twee jaar bedoeld in artikel 135, 8°, van het Wetboek der successierechten, zoals ingevoegd bij artikel 55 van dit decreet, evenwel te lopen vanaf de dag van bekendmaking van dit decreet in het Belgisch Staatsblad.