Voorafgaande beslissing nr. 2013.254 dd. 09.07.2013

Datum :
09-07-2013
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Regelgeving
Type :
Prior agreements L 24.12.2002
Subdomein :
Fiscal Discipline

Samenvatting :

splitsing van vennootschappen - belastingneutrale splitsing - belastingontduiking - belastingontwijking - meerwaarde op aandelen - divers inkomen - meerwaarde - aandeel - normaal beheer van het privé-vermogen

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Voorafgaande beslissing nr. 2013.254 dd. 09.07.2013
Voorafgaande beslissing nr. 2013.254 dd. 09.07.2013
Document
Content exists in : nl fr

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Prior agreements L 24.12.2002
Title : Voorafgaande beslissing nr. 2013.254 dd. 09.07.2013
Document date : 09/07/2013
Keywords : splitsing van vennootschappen / belastingneutrale splitsing / belastingontduiking / belastingontwijking / meerwaarde op aandelen / divers inkomen / meerwaarde / aandeel / normaal beheer van het privé-vermogen
Document language : NL
Name : Voorafgaande beslissing nr. 2013.254 dd. 09.07.2013
Version : 1

Voorafgaande beslissing nr. 2013.254 dd. 09.07.2013

 

Vennootschapsbelasting

Belastingneutrale partiële splitsing

Zakelijke overwegingen

Belastingfraude of -ontwijking

Personenbelasting

Meerwaarde op aandelen

Divers inkomen

Normaal beheer privé-vermogen

Interne meerwaarden

Verkoop van aandelen

Anti-misbruikbepaling

 

Samenvatting

De partiële splitsing van de NV A waarbij één van haar exploitatieactiviteiten wordt afgesplitst naar een nieuw op te richten vennootschap met het oog op de overdracht aan een derde groep en dit teneinde de vennootschap te laten terugplooien op haar kernactiviteit, beantwoordt aan het bepaalde in artikel 183bis, WIB92.

De daaropvolgende verkoop van alle aandelen van de nieuw op te richten vennootschap door de familie A aan een onafhankelijke derde groep kan, gelet op de motivering, in hoofde van de familie A, als een normale verrichting van beheer van het privé-vermogen worden beschouwd, zodat de meerwaarde niet belast zal worden op grond van artikel 90, 9°, eerste gedachtestreepje, WIB92.

Het geheel van verrichtingen is verantwoord door andere motieven dan het ontwijken van inkomstenbelastingen zoals bepaald in artikel 344, § 1, derde lid, WIB92.

 

I. Voorwerp van de aanvraag

1. De aanvraag strekt ertoe te vernemen of :

1.1. de partiële splitsing van de NV A waarbij haar tak 1 wordt afgesplitst naar een nieuw op te richten vennootschap Tak1Co beantwoordt aan het bepaalde in artikel 183bis, WIB92;

1.2. de verkoop van de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap  Tak1Co door de familie A als een normale verrichting van beheer van het privé-vermogen kan worden beschouwd, zodat de meerwaarde niet belast zal worden op grond van artikel 90, 9°, eerste gedachtestreepje, WIB92;

1.3. het geheel van verrichtingen is verantwoord door andere motieven dan het ontwijken van inkomstenbelastingen zoals bepaald in artikel 344, §1, derde lid, WIB92.

 

II. Beslissing

II.A. Wat betreft de partiële splitsing

2. Doorheen de jaren hebben de activiteiten van de NV A zich sterk ontwikkeld en gediversifieerd. Zo is de NV A op heden actief in 2 afzonderlijke sectoren waardoor de huidige core business van de NV A bijgevolg in 2 bedrijfstakken kan worden opgesplitst (hierna tak 1 en tak 2).

3. De NV A heeft beslist om haar activiteiten van tak 1 partieel af te splitsen en af te stoten omwille van de volgende bedrijfseconomische overwegingen :

3.1. De activiteiten van tak 1 en tak 2 zijn sterk uiteenlopend. De NV A kiest er voor om zich enkel op haar historische core business (t.w. de tak 2) toe te leggen.

3.2. Ingevolge de streng gereglementeerde markt van tak 1, is er een grote nood tot modernisering en investeringen voor tak 1. Door de afstoot van tak 1 hoeft de NV A deze niet te financieren.

3.3. De omgeving waarin de NV A actief is, laat weinig ruimte tot uitbreiding.

4. Thans vinden onderhandelingen plaats met een kandidaat-overnemer met het oog op de overname van tak 1 van de NV A Deze overnemer is overigens een volstrekt derde partij t.a.v. de NV A en haar aandeelhouders. Zo hebben beide partijen noch een onderlinge aandeelhoudersband, noch onderlinge bestuurdersmandaten.

5. Deze kandidaat-koper is evenwel niet geïnteresseerd in tak 2, noch in het in de vennootschap aanwezige vastgoed. De eventuele overname van het onroerend goed zou de financiële drempel voor deze gevoelig doen toenemen. Daarenboven heeft deze overnemer zelf voldoende productieruimten waardoor ze geen enkele behoefte tot extra productieruimten of magazijnen heeft.

6. De overname zal gebeuren door de partiële splitsing van de NV A waarbij tak 1 zal worden overgedragen aan een nieuw op te richten Belgische vennootschap Tak1Co. Vervolgens zullen de aandelen van Tak1Co worden verkocht aan de derde partij.

7. De familie A heeft bevestigd dat de volledige verkoopprijs van de aandelen Tak1Co binnen de 3 maanden na de verkoop zal worden geherinvesteerd middels een kapitaalverhoging bij de NV A. Deze middelen zullen binnen de 3 jaar na partiële splitsing aangewend worden voor het verder uitbouwen en moderniseren van de overblijvende activiteiten van de NV A.

8. Bovendien engageert de familie A zich ertoe dat de NV A binnen de 3 jaar vanaf de datum van kapitaalverhoging geen kapitaalvermindering zal doorvoeren. Noch zullen er binnen diezelfde periode hogere dividenduitkeringen plaatsvinden dan wat voor de datum van kapitaalverhoging het geval was.

9. De aanvragers bevestigen dat er geen intentie bestaat om de aandelen van de NV A over te dragen binnen de 3 jaar vanaf de juridische datum van de partiële splitsing.

10. De partiële splitsing brengt geen voordeel met zich mee op het stuk van de aftrek voor risicokapitaal.

11. De NV A bezit geen fiscaal overdraagbare bestanddelen.

12. De aanvragers  bevestigen dat de eigen vermogensbestanddelen van de NV A per categorie (gestort kapitaal, belaste reserves en vrijgestelde reserves) zullen worden verdeeld overeenkomstig artikel 213 WIB92.

13. De toepassing van artikel 213 WIB92 zal in casu tot gevolg hebben dat de vrijgestelde reserve die werd aangelegd met het oog op het verkrijgen van de tax shelter vrijstelling zoals voorzien in artikel 194 ter WIB92 zal worden verdeeld over de twee bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen.

14. Gelet op het belastingneutrale karakter van het in artikel 211 WIB92 bedoelde stelsel heeft het feit dat een gedeelte van de voormelde vrijgestelde reserve niet langer wordt teruggevonden in het vermogen van de vennootschap die de verbintenissen van de raamovereenkomst als bedoeld in artikel 194 ter WIB92 op zich heeft genomen, niet tot gevolg dat de voorheen in toepassing van artikel 194 ter WIB92 vrijgestelde winst belastbaar wordt tijdens het belastbaar tijdperk waarin de verrichting heeft plaatsgevonden. De tijdelijke en voorwaardelijke vrijstelling van de verbonden of gestorte sommen blijft dus behouden.

15. Bij het niet langer naleven of het ontbreken van één van de in artikel 194 ter, §4, eerste lid WIB92 gestelde voorwaarden gedurende enig belastbaar tijdperk :

15.1. Het volledige bedrag van de voorheen vrijgestelde winst wordt aangemerkt als winst van het belastbare tijdperk ten name van de NV A die naar aanleiding van de partiële splitsing de uit de voormelde raamovereenkomst voortvloeiende verbintenissen op zich heeft genomen of die in uitvoering van deze raamovereenkomst reeds toegekende leningen of verworven rechten heeft overgenomen en dit door het door de NV A verkregen gedeelte van de vrijgestelde reserve om te zetten in een belaste reserve en het overschot (zijnde het gedeelte van de vrijgestelde reserve dat zich bij Tak1Co bevindt) ten name van de NV A als een verworpen uitgave te belasten onder de rubriek r) "Kosten tax shelter erkende werken";

15.2. Teneinde een dubbele belasting te vermijden dient op datzelfde ogenblik ten name van Tak1Co en het aan haar toegewezen gedeelte van de vrijgestelde reserve onder de belaste reserves te worden opgenomen tezamen met een aanpassing in meer van de begintoestand van de reserves voor eenzelfde bedrag.

16. Naar aanleiding van de definitieve en onvoorwaardelijke vrijstelling dient overeenkomstig de onderrichtingen zoals uiteengezet in het nr. 79 van de administratieve circulaire Ci.RH.421/566.524 van 23 december 2004, ten name van beide bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen het aan hen toegewezen gedeelte van de vrijgestelde reserve onder de belaste reserves te worden opgenomen, hetgeen zal worden gecompenseerd door een aanpassing in meer van de begintoestand van de reserves voor eenzelfde bedrag.

17. Op basis van de door de aanvragers verstrekte inlichtingen en het door de DVB gevoerde onderzoek kan worden aangenomen dat de partiële splitsing van de NV A zal plaatsvinden op basis van zakelijke overwegingen en niet als hoofddoel of één der hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking heeft in de zin van artikel 183bis, WIB92.

II.B. Wat betreft de aandelenverkoop door de familie A van Tak1Co aan de Belgische Groep

18. De geplande verkoop door de familie A van hun aandelen in de nieuw op te richten vennootschap Tak1Co is een overdracht onder bezwarende titel als bedoeld in artikel 90, 9°, eerste gedachtestreepje, WIB92.

19. De geplande verrichtingen kunnen, gelet op de hierna vermelde overwegingen, worden aangemerkt als normale verrichtingen van beheer van het privé-vermogen in de zin van artikel 90, 9°, eerste gedachtestreepje, WIB92 :

19.1. de aandelen zijn reeds geruime tijd in handen van de familie A.

19.2. het betreft geen complexe verrichting noch spitsvondig feitencomplex;

19.3. tak 1 en tak 2 zijn sterk uiteenlopende activiteiten. Bovendien is de markt van tak 1 streng gereglementeerd en is er een grote nood tot modernisering en investeringen van tak 1. Door de afstoot van tak 1 hoeft de NV A deze niet te financieren.

19.4. de partiële splitsing van de NV A wordt doorgevoerd om een deel van de activiteit (tak 1) verkoopbaar te maken;

19.5. de geplande verrichting vindt zijn oorsprong in de overdracht van de aandelen Tak1Co aan een niet-verbonden derde partij;

19.6. de verkoopprijs van de aandelen werd onderhandeld tussen onafhankelijke derde partijen en werd bijgevolg noodzakelijk 'at arm's length' vastgelegd;

19.7. de familie A zal de volledige verkoopprijs van de Tak1Co aandelen binnen de 3 maanden na de verkoop herinvesteren middels een kapitaalverhoging bij de NV A. Deze investeringen zullen bij de NV A plaatsvinden binnen de drie jaar.

19.8. bovendien engageert de familie A zich ertoe dat de NV A binnen de 3 jaar vanaf de datum van kapitaalverhoging geen kapitaalvermindering zal doorvoeren. Noch zullen er binnen diezelfde periode hogere dividenduitkeringen plaatsvinden dan wat voor de datum van kapitaalverhoging het geval was.

19.9. de meerwaarde die bij de overdracht van de aandelen wordt gerealiseerd is, gelet op de bezitsduur van de aandelen, de afwezigheid van financieringen en van hoge risico's, niet het gevolg van speculatie als bedoeld in artikel 90, 1° WIB92.

II.C. Wat betreft het geheel van verrichtingen (artikel 344, § 1, derde lid, WIB92)

20. Het geheel van verrichtingen is ingegeven door het feit dat een kandidaat-overnemer enkel geïnteresseerd is in de overname van tak 1 en niet geïnteresseerd is tak 2 en het vastgoed. Gelet op de aard en omvang van de over te dragen activiteit verzekert de keuze van de opeenvolgende rechtshandelingen (bestaande uit een partiële splitsing gevolgd door de verkoop van de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap aan een derde partij) de continuïteit van de over te dragen activiteit. Bovendien zal de volledige verkoopprijs van de aandelen van Tak1Co door de aandeelhouders-natuurlijke personen middels een kapitaalverhoging worden ingebracht bij de NV A om aldaar te worden aangewend voor duurzame investeringen.

21. De DVB is derhalve van mening dat de keuze van de opeenvolgende rechtshandelingen is verantwoord door andere motieven dan het ontwijken van inkomstenbelastingen zoals bepaald in artikel 344, §1, derde lid, WIB92.