Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Advies van 8 februari 2012 (België)

Publicatie datum :
08-02-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120208-2
Rolnummer :
5/2012

Samenvatting

Brengt de Commissie een gunstig advies uit, onder voorbehoud dat rekening wordt gehouden met de door haar gemaakte opmerkingen, inz. deze vermeld in randnummers 16, 18, 21, 28, 31, 33, 40, 47, 49, 50, 51, 53, 54 en 55: -naleving van de principiële machtigingsbevoegdheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid; -naleving van de technische en wettelijke beveiligingseisen die vereist zijn voor de elektronische gegevensuitwisseling; -geen model van e-PV voorhanden in de Memorie waarin de categorieën van (persoons)gegevens zijn opgenomen die zitten in de e-PV-databank; -toegang tot de gegevens van de processen-verbaal opgesteld door de eigen inspectiedienst kan zonder machtiging van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid op basis van het voorontwerp zelf; -zonder concreet functioneel belang ("voor zover deze gegevens voor hen een belang hebben in de -uitoefening van het toezicht waarmee zij zijn belast of met toepassing van een andere wetgeving"), zal een sociaal inspecteur maximaal kennis kunnen nemen van de persoonsgegevens in de referentiegegevens van door andere inspectiediensten opgestelde PV's in de e-PV-databank; -toevoegen in het voorontwerp dat de categorieën van personen onder de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude toegang kunnen krijgen tot ginaa voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun wettelijke opdrachten; -betere bevoegdheidsverdeling tussen Koning en Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid m.b.t. de toegang tot de ginaa-databank; -enkel bijkomende regels voor de toegang en voor de controle van de toegang tot de in de databank e-PV opgenomen gegevens vaststellen na advies van de Commissie; -interne controle op de e-PV-databank door de informatieveiligheidsconsulent van de FOD WASO; -enkel naamloze gegevens extraheren uit de bestanden e-PV en ginaa voor statistische doeleinden; -de FOD WASO wordt door Commissie beschouwd als de feitelijke operationele beheerder van de e-PV-databank; -het operationeel beheer van de e-PV-databank door de FOD WASO en de technische eisen die vereist zijn voor de elektronische toegang ertoe moeten voldoen aan hoge standaarden van KSZ; -naleving, ongeacht een eventueel af te sluiten samenwerkingsakkoord op vlak van informatie-uitwisseling tussen de regionale sociale inspectiediensten en de federale actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, van wettelijke of decretale bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens; -de lijsten waarvan sprake in nieuw in te voeren artikel 100/13 ter beschikking van de Commissie houden; -opname van de naamlijst van de ambtenaren van de Directie van de administratieve geldboeten die het uitvoeringsbesluit bij het Sociaal Strafwetboek heeft aangewezen voor het opleggen van de administratieve geldboeten in de lijsten bedoeld in het nieuw in te voeren artikel 100/13.

Advies

Geen inhoud