Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer - Beslissing van 15 juni 2011 (België)

Publicatie datum :
15-06-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110615-5
Rolnummer :
4/2011

Samenvatting

59. De uitrol van slimme meters zal zorgen voor meer en complexer gegevensfluxen en gebruik van meer gegevens door meerdere actoren dan we actueel kennen met het huidige analoge meternet. De slimme meters houden op zich genomen geen hogere persoonsgegevensbescherming in. Integendeel, al naar gelang het type of opstelling zal deze technologie een verdergaande inkijk op het doen en laten van (minstens) een wooneenheid, en dus van burgers, toelaten. 60. In navolging van de actuele Europese aanbevelingen in dit domein (Groep 29 en de groep SG-EG2) herinnert de Commissie in deze aanbeveling daarom aan de basisbeginselen die door iedere actor nageleefd moet worden bij de uitrol van slimme meters. Gebrek aan respect voor deze beginselen houdt een risico in voor een vlotte roll-out van slimme meters doordat men hetzij een inbreuk op de Privacywet pleegt; hetzij onvoldoende rekening houdt met de bekommernissen van consumenten die deze nieuwe toepassing als privacyinvasief zouden percipiëren en afdoende inspraak en transparantie wensen. 61. De Commissie schaart zich achter de Europese maatschappelijke doelstelling die erin bestaat om te komen tot meer energieëfficiëntie. Deze doelstelling ligt aan de basis voor de uitrol van slimme meters. 62. Alle betrokken actoren (regulatoren, distributienetbeheerders, energieleveranciers en dienstleveranciers) hebben een belangrijke maatschappelijke en juridische verantwoordelijkheid om de gevraagde maatschappelijke kosten-batenanalyse te verrichten die ook rekening houdt met de impact voor de persoonlijke levenssfeer op langere termijn ("privacy impact assessment") per doelgroep, naast andere aspecten (economische haalbaarheid, milieu, gezondheid,...). In deze analyse dienen alle basismodaliteiten (frequentie, functionaliteiten / gebruik,...), scenario's (al dan niet volledige roll-out) en risico's van de slimme meterverwerkingen voor de bescherming van persoonsgegevens in kaart te worden gebracht vooraleer wordt verder gewerkt aan de regionale wetgeving in verband met slimme meters. Ook na roll-out van slimme meters zal de nood blijven bestaan aan continue, onafhankelijke en kwalitatieve controles inzake privacybescherming (bvb via een reglementair kader voor "privacyzegels" of privacyaudits van specifieke toepassingen zoals ESCO diensten,...) om de risico's van smart grid toepassingen te blijven opvolgen. 63. De Commissie is voorstander voor het koppelen van nieuwe functionaliteiten aan een systeem van "dubbel groen licht", vooraleer gebruik van gegevens onder deze nieuwe functionaliteit kan worden ontsloten. 64. Eveneens zal een roll-out van slimme meters gepaard te gaan met de uitrol van praktische, eenvoudige wijzen om de privacyrechten van de betrokkenen in het ganse netwerk en ten aanzien van voormelde actoren toe te passen van bij het ontwerpstadium. 65. Absolute prioriteit dient te gaan naar grondige, neutrale en duidelijke informatie en transparantie, met maximale inspraak van de wens van betrokkenen wiens gegevens worden verwerkt, naast de elementen die zijn onderworpen aan wettelijke meldplichten van de actoren voor dwingende functionaliteiten van administratieve of gerechtelijke aard. 66. De Commissie houdt zich ter beschikking om mee te werken aan het uitwerken van het luik bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verdere kosten-batenanalyses. Zij behoudt evenwel de mogelijkheid om ook uit eigen beweging na te gaan of de uitrol van slimme meters in de komende jaren verloopt conform deze aanbeveling. Indien zij zulks noodzakelijk acht (bvb bij de uitrol van specifieke smart grid toepassingen zoals slimme elektrische huishoudtoestellen of regionale wetgeving), kan zij deze aanbeveling dan ook verder aanvullen met opvolgende aanbevelingen en/of adviezen.

Beslissing

Geen inhoud