Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 12 january 2012 (België)

Publicatie datum :
12-01-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120112-26
Rolnummer :
M10-3-0493/7388

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 22 april 2010, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120112-26&idxc_id=267327&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Uit het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 20 december 2006:

"Overwegende dat Jürgen Z. en Marc Y. als interim-arbeiders tewerkgesteld waren in het bedrijf Van A. te .... Dat zij op 21 februari 2005 bij Luc Van A. op zijn bureau kwamen en verklaarden dat zij niet langer voor de firma wensten te werken;

dat beiden hierop naar buiten gingen gevolgd door Luc Van A. en Wim X., werkman bij de firma Van A.;

dat er zich een woordenwisseling voordeed waarbij Wim X. plots een slag op het hoofd kreeg waarop hij op de grond viel;

dat Jürgen Z. bekende dat hij Wim X. een slag met zijn helm had gegeven... ."

II. Vervolging

- Jürgen Z. werd wegens: "opzettelijke slagen en verwondingen te hebben toegebracht aan Wim X. die voor deze een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hadden" op strafrechtelijk gebied veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van 5 maanden gedurende een termijn van 3 jaar, met probatieuitstel van de tenuitvoerlegging van de hoofdgevangenisstraf van 5 maanden en onder voorwaarden.

Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld om aan verzoeker een provisie van EUR 1.000 te betalen.

Dokter P. Van M. werd aangesteld als gerechtsdeskundige.

- Bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 3 september 2008 werd Jürgen Z. veroordeeld om aan verzoeker EUR 6.738,25 verminderd met de provisie: nl.

EUR 5.738,25 te betalen. Tegen dit vonnis werd geen rechtsmiddel aangewend.

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- Gerechtsdeurwaarder P. De B. verklaarde: "Op dit ogenblik zijn er geen uitvoeringsmogelijk-heden gezien de toestand van onvermogen. (geen roerend noch onroerend goed voor beslag vatbaar en minimale inkomsten). De schuldvordering van Wim X. kan op dit ogenblik (7 november 2009) niet ingevorderd worden door gerechtelijke uitvoering.

- De dader heeft tot op die datum EUR 6,52 terugbetaald aan verzoeker. Dit gebeurde via tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder. In de mail van 19 oktober 2011 wordt door de advocaat van verzoeker bevestigd dat er geen verdere afbetalingen ontvangen werden.

- Uit een door verzoeker persoonlijk ondertekende verklaring blijkt dat hij niet beschikt over een polis rechtsbijstand.

- De arbeidsongevallenverzekeraar kwam tussen voor de medische kosten.

IV. Gevolgen van de feiten

Uit het medisch deskundigenverslag:

"Ten gevolge van de feiten liep de heer Wim X. een commotio cerebri op waarvoor hij 3 dagen werd opgenomen in het S...ziekenhuis te ....

- Graden en periodes van tijdelijke invaliditeit (gelijke periodes van arbeidsongeschiktheid):

- 100 % van 21/02/2005 tot en met 22/05/2005, waaronder 3 dagen hospitalisatie

- 50 % van 23/05/2005 tot en met 05/06/2005

- 25 % van 06/06/2005 tot en met 30/06/2005

- 15 % van 01/07/2005 tot en met 31/08/2005

- 10 % van 01/09/2005 tot en met 31/12/2005

- 6 % van 01/01/2006 tot en met 20/02/2006

Consolidatie op 21 februari 2006 met een blijvende invaliditeit van 4 %, zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

Verzoeker was toen 34 jaar.

Er is geen esthetische schade."

V. Begroting van de gevraagde hulp

- morele schade TWO EUR 3.238,25

- BI : EUR 875 (*) x 4 % = EUR 3.500,00

EUR 6.738,25

(*) EUR 875/punt conform de oude indicatieve tabel.

Verzoeker vraagt het bedrag vermeerderd met de intresten. Zo komt hij aan EUR 8.000.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de dader zijn quasi onbestaande.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

1. Verzoeker vraagt de bedragen zoals toegekend bij vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde d.d. 3 september 2008, vermeerderd met de intresten.

2. De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan slechts een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985. ‘Intresten' zijn daarbij niet opgenomen en komen dus niet in aanmerking voor vergoeding.

Er kan op gewezen worden dat de zienswijze van de Commissie ten aanzien van de intresten werd bevestigd bij arrest nr. 165.787 van de Raad van State, afdeling administratie, d.d. 12 december 2006 (G. Bijnens t./ Belgische Staat).

3. Voor de BI vraagt verzoeker een bedrag van EUR 3.500, hetzij EUR 875 per punt. Hierbij wordt terecht de oude indicatieve tabel gehanteerd, omdat op het moment van consolidatie (2006) de huidige indicatieve tabel nog niet van toepassing was.

4. Het bleef bij een éénmalige afbetaling van EUR 6,52.

5. Het betreft hier een arbeidsongeval. Bij arbeidsongevallen wordt alleen de morele schade (en de eventuele esthetische schade) vergoed.

6. Rekening houdend met bovenvermelde opmerkingen kan het gevraagd bedrag aan verzoeker toegekend worden.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van EUR 6.738.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 12 januari 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS