Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 15 mei 2012 (België)

Publicatie datum :
15-05-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120515-18
Rolnummer :
M10-3-0979/7647

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 31 augustus 2010, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van seksueel misbruik.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120515-18&idxc_id=282914&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten en vervolging

- Verzoeker werd tussen 6 maart 1998 en 6 maart 2000, op niet nader te bepalen data, meermaals, verkracht door Joannes Z.. De feiten vonden plaats in de woning van de dader nadat deze het vertrouwen van verzoeker had gewonnen. Verzoeker werd ook bedreigd om de feiten niet door te vertellen.

- Bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 2 april 2010 werd Joannes Z. voor deze feiten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar met uitstel voor 5 jaar en onder voorwaarde van geen contact met minderjarigen, wegens:

"De misdaad van verkrachting gepleegd te hebben, zijnde elke daad van seksuele penetratie van welke aard ook en met welk middel ook, gepleegd op de persoon van een kind dat geen volle tien jaar oud was, nl. op X.."

De dader werd op burgerlijk gebied veroordeeld om aan verzoeker euro 5.000 te betalen voor morele schade en euro 375 voor de rechtsplegingsvergoeding.

- Tot op 22 juni 2010 is er ter griffie geen akte van verzet of hoger beroep tegen dit vonnis gekend.

II. Gevolgen van de feiten voor verzoeker

- Uit het vonnis: "De ten laste gelegde feiten zijn zeer ernstig en getuigen in hoofde van beklaagde van een absoluut gebrek aan normbesef en aan respect voor de seksuele en psychologische ontwikkeling van een jong kind"

.

- Uit het geneeskundig verslag van Dr. A. van H. d.d. 26 augustus 2009: "X. werd op 18 maart 2009 opgenomen in het psychiatrisch Centrum "C...." te ... . Deze zwak begaafde jongeman had toen reeds een lange weg afgelegd van verschillende opnames op de P.... van St. B. in ..., nadat zijn dossier was ‘losgelaten' wegens meerderjarigheid van de patiënt. Aan de basis van deze opnames lag steeds een aanpassingsprobleem in zijn nieuw samengesteld gezin, hechtingsproblemen, agressie en risicovol gedrag zoals het drinken van toxische stoffen .... . Zowel zijn grootmoeder als zijn moeder en stiefvader hielden ook de deur voor hem gesloten, in de hoop dat dit hem zou doen terugkeren naar Melle. ... .

Zijn gedwongen behandeling werd een flop, aangezien hij zich aan geen enkele afspraak hield.

Onze bedoeling om X. te behoeden voor de toekomst van rondzwerven is totaal de mist ingegaan. En X. is sinds 13 augustus 2009, datum van zijn ontslag uit St.-H., alleen maar op de dool. Ik trof de laatste weken een adynamische jongeman aan, versuft dor medicatie, die geen enkele vooruitgang had geboekt.... . Mijn uitdrukkelijke vraag is dan ook een nieuwe gedwongen opname, die deze zwakbegaafde jongeman kansen kan bieden om zich toch minimaal te kunnen ontwikkelen in onze maatschappij."

- Op de zitting van de raadkamer van het vredegerecht te ... d.d. 14 september 2009 werd een vonnis in observatieneming in instelling uitgesproken.

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- De advocaat van verzoeker schreef op 30 april 2010 een brief naar de advocaat van de dader doch zonder resultaat.

- Het OCMW te ... ontving het vonnis op naam van Joannes Z.. Vermits betrokkene in het rusthuis O.-tehuis residentieel verblijft is hij gerechtigd op een tegemoetkoming voor residentiële zorg via de Zorgkas t.b.v. euro 130 per maand.

Alle inkomsten van de heer Z. worden integraal gebruikt om de maandelijkse factuur van het rusthuis te betalen. Daar alle inkomsten echter niet volstaan is de heer Z. ten laste van het OCMW.

- De moeder, respectievelijk de stiefvader van verzoeker, ondertekenden op 5 mei 2011 een verklaring waaruit blijkt dat zij geen polis rechtsbijstand hadden op het ogenblik van de feiten.

- De advocaat van verzoeker werd aangesteld door het bureau voor juridische bijstand (volledige kosteloosheid).

IV. Begroting van de gevraagde hulp

- morele schade euro 12.500,00 (conform de nota b.p.stelling)

- RPV euro 375,00

- attest kracht van gewijsde euro 44,45

De advocaat gedraagt zich naar de wijsheid van de Commissie m.b.t. het gevraagde bedrag.

V. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de dader zijn quasi onbestaande.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

1. Verzoeker vraagt het bedrag conform de nota burgerlijke partijstelling. Het vonnis citeert hieromtrent: "Rekening houdend met alle elementen van het strafdossier meent de rechtbank de gevraagde vergoeding in billijkheid te herleiden naar euro 5.000".

2. Er is in het medisch verslag van Dr. Van H. nergens sprake dat de gedragsstoornissen van verzoeker ten gevolge van de feiten zijn. Deze feiten worden zelfs niet vermeld. Hij verklaart ter zitting dat hij de feiten als afgesloten wil beschouwen. Hij mag niet werken en staat op invaliditeit. Via de VDAB zal hij stage doen in een beschutte werkplaats.

3. Voor de RPV wordt een hulp gevraagd van euro 375. Hierbij wordt opgemerkt dat verzoeker juridische bijstand heeft genoten. De gerecupereerde bedragen voor de RPV komen uiteindelijk toe aan het bureau voor juridische bijstand.

4. Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak is de Commissie van oordeel dat aan verzoeker ex aequo et bono euro 12.500 wordt toegekend.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985, houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006;

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 12.500.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 15 mei 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS