Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 15 mei 2012 (België)

Publicatie datum :
15-05-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120515-20
Rolnummer :
M10-3-1014/7669

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 10 september 2010, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120515-20&idxc_id=282917&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Verzoekster werd op 13 juli 2007 als buschauffeur te ... slachtoffer van opzettelijke slagen en verwondingen toegebracht door Sebastian Z.. Toen zij net met de bus van een halte was weggereden wou een persoon nog de bus nemen. De persoon kwam aan de volgende halte, B. station, kwaad aangelopen. Verzoekster weigerde echter de deur te openen daar ze dergelijke agressieve persoon niet wou laten meerijden. De man kon zich dan toch nog tussen de deur wringen en gaf haar met de hand een klap in het aangezicht. Hij riep ook nog verschillende scheldwoorden.

II. Vervolging

- Sebastian Z. werd voor deze feiten bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 10 april 2008 veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van 16 maanden.

Dokter B. V. werd aangesteld als gerechtdeskundige.

- Bij tussenarrest d.d. 11 juni 2008 werd Dokter C. D. aangesteld als gerechtsdeskundige.

- Herkwalificatie uit het arrest van het Hof van beroep te ... d.d. 21 april 2010:

"opzettelijk verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan Van X. Tamara ,de slagen of verwondingen hebbende een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende onge-schiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, hetzij het volledig verlies van een orgaan, hetzij een zware verminking ten gevolge gehad, de misdaad of het wanbedrijf gepleegd zijnde tegen een taxichauffeur, een begeleider, een controleur of een loketbediende van een uitbater van een netwerk voor openbaar vervoer ... in de uitvoering van hun bediening. Beklaagde zich bevindend in staat van wettige herhaling... .

- Bij bovenvermeld arrest werd Sebastian Z. veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur.

Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld om aan verzoekster te betalen:

- voor materiële schade euro 530,00

- voor TAO euro 15.280,75

- voor BAO euro 7.217,00

Hij werd tevens veroordeeld om te betalen aan:

- De Lijn euro 11.269,86

- Ethias euro 20.427,83

Het arrest is in kracht van gewijsde getreden.

III. Gevolgen van de feiten

Uit het deskundig verslag van Dokter B. V. d.d. 1 december 2009:

"Betrokkene kreeg als buschauffeur een slag tegen de linker kaak: het ging over een slag met grote kracht. Zij liep hierbij een lichte hersenschudding op en een belangrijke kneuzing van de linkerkaak. Er ontwikkelde zich een hematoom met zwelling.

Er ontwikkelden zich ook psychische klachten, posttraumatische stressstoornis.

Ze is arbeidsongeschikt geweest tot en met 31 oktober 2007.

Er is dan nog een herval geweest nadat ze terug aan Berchem station had moeten rijden op 29 februari 2008, herval van 1 maart 2008 tot en met 30 juni 2008 te aanvaarden.

Zij werd verder psychologisch begeleid. De PTSS trok weg maar fobische klachten kwamen op de voorgrond. De menselijke schade kan als volgt ingeschat worden:

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid:

100 % van 13/07/2007 tot en met 31/10/2007

30 % van 01/11/2007 tot en met 31/12/2007

20 % van 01/01/2008 tot en met 29/02/2008

100 % van 01/03/2008 tot en met 30/06/2008

20 % van 01/07/2008 tot en met 31/12/2008

10 % van 01/01/2009 tot en met 31/03/2009

6 % van 01/04/2009 tot en met 15/09/2009

Consolidatiedatum: 16 september 2009. Betrokkene was op dat ogenblik 25 jaar.

De blijvende invaliditeit bedraagt 5 % waarvan 2 % met economische arbeidsongeschiktheid. Er is geen esthetische schade. Er is geen onderhoudsbehandeling.

Er werd geen voorbehoud voor de toekomst verleend."

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

1. Bovenvermeld arrest werd betekend aan de dader. Volgens de gerechtsdeurwaarder G. Hemelaer zijn er geen uitvoeringsmogelijkheden lastens de tegenpartij.

2. Verzoekster beschikte op het ogenblik van de feiten niet over een familiale polis, noch over een polis rechtsbijstand.

V. Begroting van de gevraagde hulp

- materiële schade euro 530,00

verlies huurgelden tgv niet benutten gehuurde chalet euro 385

schoonmaak chalet euro 20

administratie- en verplaatsingskosten euro 125

- TAO moreel euro 7.970,50

100 % van 13/07/'07 t.e.m. 31/10/'07 = 111 d. x 25 x 100 % = euro 2.775,00

30 % van 01/11/'07 t.e.m. 31/12/'07 = 61 d. x 25 x 30 % = euro 475,50

20 % van 01/01/'08 t.e.m. 29/02/'08 = 60 d. x 25 x 20 % = euro 300,00

100 % van 01/03/'08 t.e.m. 30/06/'08 = 122 d. x 25 x 100 % = euro 3.050,00

20 % van 01/07/'08 t.e.m. 31/12/'08 = 184 d. x 25 x 20 % = euro 920,00

10 % van 01/01/'09 t.e.m. 31/03/'09 = 90 d. x 25 x 10 % = euro 225,00

6 % van 01/04/'09 t.e.m. 15/09/'09 = 168 d. x 25 x 6 % = euro 225,00

- economisch verlies huishouden euro 5.586,65

- meerinspanningen euro 2.145,59

- BAO euro 7.217,00

Verzoekster gedraagt zich in haar schriftelijke reactie naar de wijsheid van de Commissie.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de dader zijn quasi onbestaande. De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

1. Verzoekster vraagt de bedragen zoals toegekend bij arrest van het Hof van beroep te ... d.d. 21 april 2010, vermeerderd met de intresten.

2. De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan slechts een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985. ‘Intresten', ‘meerinspanningen' en ‘economische waarde huishouden' werden daarbij niet opgenomen en komen dus niet in aanmerking voor vergoeding .

3. Verzoekster vraagt een bedrag van euro 7.217 voor de BAO (conform de indicatieve tabel). Rekening houdend met de leeftijd van verzoekster op het ogenblik van de consolidatie is dit de vergoeding voor morele en materiële schade vermengd. Derhalve dient dit bedrag gehalveerd te worden. Dit komt op euro 3.608,50.

4. Het betreft hier een arbeidsongeval. De Commissie kent enkel een financiële hulp toe voor de morele component van de schade (m.i.v. de eventuele esthetische schade). Er wordt immers verondersteld dat alle materiële schade, zoals de administratie- en verplaatsingskosten ten laste genomen worden van de arbeidsongevallenverzekeraar.

5. Rekening houdend met bovenvermelde opmerkingen komt de Commissie tot volgende berekening: - TAO moreel euro 7.970,50

- BAO moreel euro 3.608,50

euro 11.579,00

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op

de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985, houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006;

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoekster een hulp toe van euro 11.579.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 15 mei 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS