Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 18 juli 2012 (België)

Publicatie datum :
18-07-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
9 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120718-2
Rolnummer :
M40534/3560

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 10 juni 2004 namens de op dat ogenblik minderjarige verzoeker waarbij om de toekenning werd gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120718-2&idxc_id=287781&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

De genaamde Benny X., vader van verzoeker, krijgt in 2003 een computer van zijn broer. Vrijwel onmiddellijk begint betrokkene kinderpornosites te bezoeken. Deze sites inspireren hem ertoe zijn kinderen bij zijn perverse belangstelling te betrekken. Zo wordt Kevin verplicht om samen met zijn zus mee te kijken naar deze beelden en moet hij meemaken hoe zijn vader poogt zijn eigen dochter te dwingen tot incestueuze betrekkingen.

Verzoeker moet ook toezien hoe zijn vader aan tafel overgaat tot exhibitionisme.

II. Vervolging

Bij vonnis d.d. 10 september 2003 van de correctionele rechtbank te ... werd Benny X.

(° 1965) veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van 2 jaar voor de volgende bewezen geachte telasteleggingen. Alvorens ten gronde te oordelen over de eis van mevrouw Y. namens haar minderjarige dochter Bianca X. werd mr. Tom V. aangesteld als voogd ad hoc.

" A. In het openbaar de zeden geschonden te hebben door handelingen die de eerbaarheid kwetsen.

De schennis gepleegd zijnde in tegenwoordigheid van hiernavolgende kinderen, beneden de volle leeftijd van 16 jaar op het ogenblik der feiten, namelijk

1. X. Bianca, geboren op ../../1989

2. X. Kevin, geboren op ../../1990

Te ... op 17.06.2003

B. Opzettelijke verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan de hierna vermelde personen.

Met de omstandigheid dat het misdrijf gepleegd werd door zijn vader op de persoon van minderjarige, namelijk,

X. Bianca, geboren op ../../1989

Te ..., herhaaldelijk in de periode vanaf 01.06.2003 tot en met 17.06.2003. "

Bij vonnis van dezelfde rechtbank d.d. 1 oktober 2003, werd Benny X. veroordeeld om aan mr. V. q.q. Kevin X. een provisie te betalen van euro 1.000 voor materiële en morele schade vermengd. Verder werd dokter Claudine M., neuropsychiater, aangesteld als deskundige met de gebruikelijke opdracht.

Voormeld vonnis is in kracht van gewijsde getreden (attest griffie).

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

III-1. Bij schrijven d.d. 4 maart 2004 deelde de raadsman van Benny X. aan mr. V. mee dat zijn cliënt in de gevangenis verblijft en geen bezittingen noch uitkeringen heeft.

III-2. Vermits veroordeelde en slachtoffer tot hetzelfde gezin behoorden komt de familiale verzekeraar niet tussen.

IV. Chronologie van het stroef procedureverloop

IV-1. Op 10 juni 2004 diende mr. V. in zijn hoedanigheid van voogd ad hoc namens Kevin X. een verzoekschrift in voor de Commissie houdende aanvraag tot toekenning van een financiële hulp van euro 1.000.

IV-2. Op zelfde datum vroeg het secretariaat aan mr. V. het dossier te vervolledigen met:

- een korte beschrijving van de omstandigheden waarin de feiten werden gepleegd;

- mededeling of de deskundige in werking is getreden;

- mededeling of Kevin enige therapie/behandeling volgt.

Op 15 september 2004, 9 februari 2005 en 11 mei 2005 werd mr. V. hieraan herinnerd. Op 11 augustus 2005 zond hij een slachtofferfiche van het justitiehuis over. Aangezien de gerechtsdeskundige nog niet in werking gesteld werd, vroeg hij de Commissie om zelf een deskundige aan te stellen.

IV-3. Bij bevelschrift d.d. 29 september 2005 werd de Gerechtelijk-geneeskundige Dienst belast met het medisch onderzoek van Kevin X..

Op 15 december 2005 werd Kevin, vergezeld van zijn moeder, onderzocht door de deskundige van voormelde dienst.

In zijn op 3 februari 2006 neergelegd verslag kwam de deskundige tot volgende gerechtelijk geneeskundige bespreking:

"[...]

Hij [Kevin] schetst het beeld van een tirannieke vader, langdurig werkloos en met een alcoholprobleem. Blijkbaar verblijft deze man regelmatig in de gevangenis en heeft hij diverse vormen van aberrant gedrag vertoond. Hij drinkt en is gokverslaafd, steelt en geeft ongedekte cheques uit.

[...]

Het valt op hoezeer de jongen nadenkt over de rol van zijn moeder. Veel meer dan door hetgeen hemzelf is aangedaan, is hij geraakt door de vernederingen die de vader bij herhaling de moeder heeft doen ondergaan.

[...]

Behalve dat Kevin nog dagelijks aan de feiten van juni 2003 denkt, kan men geen directe blijvende symptomen aan deze periode verbinden. Het is nochtans bijna onvermijdelijk dat de feiten sporen nalaten in het psychisch leven van een toen twaalfjarig kind. Het is voor hem minder evident dan voor andere opgroeiende kinderen om een evenwichtige houding te bepalen tegenover gezag, relaties en seksualiteit. Bona fide kan de invaliditeit, gevolg van de feiten van juni 2003, aldus begroot worden op 10%.

Een tijdelijke schaal wordt uitgewerkt:

Periode

Invaliditeit

17/06/2003 - 14/07/2003 60%

15/07/2003 - 11/08/2003 40%

12/08/2003 - 08/09/2003 20%

Consolidatie vanaf 09/09/2003 10%

Een economische arbeidsongeschiktheid kan ten gevolge van de feiten in kwestie niet worden weerhouden.

Wel dient aandacht te worden besteed aan de verdere verzorging van deze jongen.

Het lijkt ons wenselijk dat, tot de leeftijd van eenentwintig jaar, voor hem de mogelijkheid wordt voorzien te worden gevolgd door een arts met ervaring in de curatieve aspecten van kinderpsychiatrie. Zo kan gepland worden dat Kevin zich hoe dan ook tweemaal per jaar aanbiedt op diens spreekuur en dat, indien nodig, in periodes van psychische problemen, deze arts de jongen intensief kan (laten) begeleiden, waarbij de kosten, inclusief de door haar/hem voorgeschreven medicatie en therapie, ten laste worden genomen. Aldus wordt gewaarborgd dat dit kind tot zijn geestelijke maturiteit de nodige en competente verzorging kan krijgen zonder dat hiervoor een financiële rem bestaat.

Voor zover dit tot de opdracht behoort, kan worden gesuggereerd dat een som als provisie aan de voogd wordt toegekend, billijkerwijze begroot op 700,00 euro . Hierbij is uitgegaan van het remgeld van een consult bij een neuropsychiater, 14,30 euro . Er werd rekening gehouden met 6 x 2 consultaties, die "gepland" dienen door te gaan. Enige voorziening werd getroffen voor tussenkomende kosten ten gevolge van acute problemen voor een periode van enkele maanden, tot de Commissie in staat is zich hierover uit te spreken. Bij nood aan intensieve verzorging kan eventueel opnieuw een advies aan de GGD worden gevraagd, ten einde enig toezicht op het gebruik van de middelen te voorzien.

DIAGNOSE: Psychisch syndroom, inclusief de gevolgen op de geestelijke ontwikkeling, door confrontatie met het pervers gedrag van de vader."

IV-4. Op 6 februari 2006 nodigde het secretariaat van de Commissie mr. V. uit om op basis van dit verslag de door zijn pupil geleden schade te begroten.

Herinneringen werden verstuurd op 13 juni 2006, 21 november 2006, 12 januari 2007 en 30 maart 2007. In het laatste, aangetekende schrijven stelde het secretariaat: " Indien u niet reageert voor

1 mei 2007 ben ik genoodzaakt om contact op te nemen met uw cliënten. "

Op 30 april 2007 ontving het secretariaat een faxbericht van mr. V. met volgende inhoud: " Ik zou mijn pupillen dan wel hun moeder nog eens willen spreken over dit dossier doch ben daar tot op heden nog niet kunnen in slagen. Kan u mij uitstel verlenen tot 15 mei 2007? "

Opnieuw diende het secretariaat herinneringsbrieven te versturen op 27 juni 2007, 22 augustus 2007 en 10 oktober 2007, zonder resultaat...Sedertdien is van deze raadsman niets meer vernomen terzake de voorliggende procedure.

IV-5. Op 6 augustus 2009 werd aan verzoeker, inmiddels meerderjarig geworden, een rechtstreeks schrijven gericht, luidend als volgt: "Advocaat Tom V. (..., ...), diende als voogd ad hoc op 10 juni 2004 een verzoekschrift in tot het bekomen van een hulp voor feiten U overkomen in juni 2003.

Wenst u het geding in eigen naam te hervatten, gelet op uw meerderjarigheid?

Heeft U nog contact met Meester V.? Hij reageerde immers niet meer op mijn brieven van 27 juni, 22 augustus en 18 oktober 2007. Welke zijn uw intenties met betrekking tot de procedure voor de Commissie? "

Verzoeker reageerde niet op deze brief noch op de aangetekende herinnering van 6 oktober 2009.

IV-6. Gelet op het stilzitten/stilzwijgen van zowel verzoeker als zijn raadsman werd het dossier verwezen naar de bijzondere rol van de Commissie bij bevelschrift dd. 16 december 2009.

Het bevel werd aan verzoeker betekend met de opmerking: "In de praktijk houdt zulks in dat wij uw dossier archiveren. Echter, het zou alsnog mogelijk zijn om uw dossier te heropenen maar dan dient u schriftelijk te verklaren dat u het geding, ingeleid door Mr. V., in eigen naam hervat en dat u bereid bent mee te werken in het verder verloop van de procedure voor de Commissie door op alle gestelde vragen te antwoorden en/of de nodige stukken bij te brengen. "

Op 9 maart 2010 verklaarde verzoeker in een persoonlijk schrijven dat hij het geding, ingeleid door Mr. V., in eigen naam hervatte en bereid was mee te werken in het verder verloop van de procedure voor de Commissie door op alle gestelde vragen te antwoorden en/of de nodige stukken bij te brengen.

IV-7. Op 15 maart 2010 werd een verslag opgesteld. Daarin werd onder meer opgemerkt dat er nog geen schadebegroting voorlag. Aan verzoeker werd gevraagd of hij een therapie volgde of gevolgd had, dan wel het volgen ervan nuttig achtte met het oog op de verwerking van de feiten.

Op 24 maart 2010 liet mevr. Kathleen Van C. van CAW V. te ... weten dat zij de juridische begeleiding van verzoeker op zich nam in de procedure voor de Commissie.

Op 29 maart 2010 refereerde de Minister van Justitie in zijn advies aan de twee opmerkingen uit het verslag van 15 maart 2010 en adviseerde om naar billijkheid een financiële hulp toe te kennen.

IV-8. Op 26 juli 2010 zond het CAW een brief met volgende inhoud:

" Verwijzend naar mijn brief van 24 maart 2010 en op basis van de mij toegestuurde kopie van het aangetekende schrijven van 29/03/2010 door de Commissie met bijlagen:

het advies dd. 29/03/2010 van mevr. L. Van H., gevolmachtigde ambtenaar;

het verslag dd. 15/03/2010 van mevr. N. V. N.;

het verslag van de gerechtelijk Geneeskundige Dienst dd. 15/12/2005;

Aangaande de vraag: ' welke is de huidige situatie van de verzoeker?'

Verzoeker is in begeleiding bij Sarah F., tewerkgesteld bij de afdeling Welzijns- en Relatieteam van het CA W V., V. te .... Met toestemming van verzoeker werd zijn huidige situatie toegelicht binnen haar verslag (stuk 1).

Aangaande de vragen: 'diende hij ter verwerking van de feiten enige vorm van therapie te volgen? Of acht hij het nuttig om nog een therapie op te starten?'

Verzoeker gaf uitdrukkelijk te kennen, therapie te wensen. Ik richtte mij daartoe tot een psychiater-deskundige (stuk 3) met de vraag of zij therapie kan opstarten. (stuk 2)

Gezien het CAW, als eerstelijnsdienst, opteert voor een persoonlijk en gespecialiseerd advies, inzake de voorliggende vragen, verzoeken wij de Commissie om de aanstelling van de Gerechtelijk Geneeskundige Dienst.

In bijlage zend ik u alvast de opgemaakte schadebegroting met inventaris en aanvullende stukken, gaande van de nrs. 1 t/m 3.

Verslag gesprek Kevin X. en Bianca X.

Ik heb een gesprek met Kevin en Bianca samen.

Bianca vertelt dat ze op dertienjarige leeftijd, in 2003, van huis weggelopen is, en dit naar aanleiding van een conflict met haar vader. Ze had toen gedronken en medicatie ingenomen. Ze wou naar de politie gaan, maar bedacht haar en keerde terug huiswaarts. Toen ze terug thuis kwam, heeft haar vader haar naar de badkamer gesleept en drie maal in haar maag gestampt. Hij spuwde op haar en gaf nog drie klappen op haar hoofd. Bianca vertelt dat ze toen naar haar tante gevlucht is, en daar drie dagen gebleven is. Ze had zware hoofdpijn. Bianca geeft aan nu nog steeds regelmatig migraine aanvallen en kloppende hoofdpijn te hebben.

Kevin vertelt dat zijn moeder vaak geen geld had, aangezien vader het geld beheerde. Toen zijn moeder om geld vroeg om eten e.d. werd ze regelmatig door vader geslagen. Kevin en Bianca waren hier vaak getuige van. Een groot deel van het inkomen werd door vader gebruikt om alcohol te komen. Hun moeder moest dan vaak gaan bedelen bij familie of kennissen om eten of geld.

Kevin zegt dat hij vaak onredelijk aangepakt werd door zijn vader. Zo herinnert hij zich dat hij naar een film op TV wou kijken. Zijn vader wou dit echter niet. Hij werd dan geslagen en naar boven gestuurd en hij kreeg vervolgens drie dagen geen eten meer.

Kevin vertelt dat hij en zijn zus Bianca, regelmatig verplicht werden door hun vader om naar kinderporno te kijken. Ook herinneren ze zich dat ze op een middag aan tafel zaten en dat hun vader zich rechtstond en zijn geslachtsdeel toonde aan iedereen aan tafel.

Bianca vertelt dat hun vader in dienst was van hun nonkel. Toen deze echter iemand anders aanstelde, is de situatie verergerd en is vader nog meer beginnen drinken. Hij dreigde toen regelmatig met zelfmoord tegenover hun moeder en de kinderen. Zo zette hij eenmaal de gas aan het fornuis open. Alle gezinsleden en buren werd toen door de brandweer geëvacueerd.

Bianca en Kevin vertellen dat hun vader hen nog steeds misbruikt. Zo vroeg hij recentelijk aan Bianca om wat geld. Ze gaf hem haar kaart en zei dat hij 40 euro mocht afhalen. Hij haalde echter 450 euro af, al het geld dat op Bianca's rekening stond.

Op de vraag in hoeverre zij nog lijden onder het verleden antwoorden zij het volgende:

Kevin zegt dat hij de braafste is thuis. Hij zegt moeilijkheden te hebben om relaties aan te gaan met meisjes. Hij heeft nog nooit een relatie gehad, en dat ervaart hij als zeer lastig. Hij woont nog thuis en zegt veel voor zijn moeder te zorgen. Hij is erg bezorgd om haar en hij wil haar steunen.

Kevin zegt dat hij het zeer pijnlijk vond om te zien hoe zijn vader zijn moeder vernederde. Zo moest zij op haar knieën gaan zitten, zoals een kind dat gestraft werd. Vader bedreigde haar regelmatig met een wapen. Al deze zaken gaan nu nog zeer regelmatig door zijn gedachten. Hij vindt het moeilijk om erover te praten. Hij voelt een grote haat t.o.v. zijn vader.

Kevin zegt tevens dat zijn vader hem leerde cannabis gebruiken. Hij kreeg als jongere cannabis van hem toegestopt. Nu rookt hij regelmatig joints, hij verwijt zijn vader dat hij hem hiermee in contact bracht. Bianca vult aan dat haar vader voor haar reeds speed kocht.

Bianca geeft aan dat zij door de situatie thuis vrij snel contacten buitenshuis zocht. Ook voor haar zijn relaties met jongens moeilijk. Ze heeft nu een relatie maar deze loopt zeer moeilijk.

Er is vaak geweld. Samen met haar vriend heeft ze een dochter. Hun dochter werd geplaatst in een centrum voor Kind & Gezin. Dit is lastig voor Bianca. Het is moeilijk voor haar om veiligheid en stabiliteit te geven aan haar kind. En dit aangezien ze deze belangrijke peilers als kind zelf te weinig heeft gekregen.

Het is duidelijk dat Kevin zwaar geparentificeerd is binnen zijn gezin van oorsprong. Hij lijdt duidelijk onder de vroege verantwoordelijkheid en lasten dat dit met zich meebrengt.

Ook Bianca heeft veel moeten doormaken. Voor beide jongvolwassenen zou het aangeraden zijn therapeutische begeleiding te volgen, zodanig dat zij hun verleden stukje bij beetje een plaats kunnen geven. "

IV-9. Bij bevelschrift dd. 22 september 2010 werd de GGD belast met een nieuw deskundigenonderzoek.

Op 21 januari 2011 werd het deskundigenverslag neergelegd:

" HUIDIGE KLACHTEN:

Na vorig onderzoek in de GGD werden Kevin en Bianca niet op de hoogte gesteld door hun advocaat, mter Tom V.. Zij zeggen hun raadsman nooit te hebben ontmoet.

Kevin heeft via zijn moeder, die daar ook in behandeling was, het CAW geconsulteerd. Rond maart 2010 zou zijn begeleidster, mevrouw Kathleen Van C., de zaak bij de Commissie terug hebben opgepikt.

De drie kinderen wonen nog thuis met moeder. Vader was van 2003 tot 2007 in de gevangenis, en daarna is hij zonder woonst geworden. Hij woont nu in "een centrum met andere mannen". Heeft na zijn gevangenschap nooit meer thuis gewoond. Wel biedt hij zich af en toe aan. Vader heeft nog steeds een drankprobleem.

Bianca, inmiddels moeder, zal binnenkort verhuizen.

Vier jaar beroepsonderwijs, secundair houtbewerking. Gestopt bij het begin van het 5e jaar. Heeft al wel eens wat gewerkt, 1 x vakantiejob, één maand. Verder enkele keren een week gewerkt.

OCMW tussenkomst is weggevallen omdat Kevin zich niet aanbood voor begeleiding. Bianca werkt voltijds, laat 200 euro thuis achter. Rebecca, 18 jaar, maakt het huis vuil, drinkt en scheldt op moeder. Kevin "spreekt niet met haar".

Kevin gebruikt weinig alcohol.

Gebruikt cannabis, dagelijks, heeft het geleerd van vader. Zegt cannabis te roken om goed te kunnen slapen.

Gebruikt geen andere middelen.

KLINISCH ONDERZOEK:

Normaal bewustzijn, oriëntatie is normaal.

Geen hallucinaties, geen wanen.

Stemmingsdaling: verdrietig, vaak zwartgallig, geen suïcidegedachten. Lichte agorafobie, geen echte angst.

Geen hyperesthetisch-hyperemotioneel syndroom.

GERECHTELIJK-GENEESKUNDIGE BESPREKING:

1. In het protocol van de GGD van 15/12/2005 werd tengevolge van feiten van juni 2003 een blijvende invaliditeit weerhouden van 10%. Aanbevolen werd begeleiding door een kinderpsychiater te voorzien.

2. Vijf jaar later zien wij Kevin terug. Hij vertelt -en zijn zus zal een maand later hetzelfde beweren- dat zij beiden nooit op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van de Commissie. Meester Tom V. zou naar hun zeggen zijn cliënten nooit meer hebben gecontacteerd. Wat hier ook van zij, nu Kevin in begeleiding is bij CAW V. is het dossier terug op de sporen gezet. Kevin vraagt vandaag een psychiatrische behandeling voor de gevolgen van de kwestieuze feiten. De stukken in het aan de GGD ter beschikking gestelde dossier formuleren een zelfde vraag. In de brief van mevrouw Kathleen Van C., 26/07/2010, wordt weliswaar naar een bijlage verwezen met schadebegroting, maar deze bijlage maakt geen deel uit van het GGD dossier.

3. Kevin heeft nog steeds de gekende ouderlijke bezorgdheid voor zijn moeder en eigenlijk ook voor zijn zussen. Hij heeft het moeilijk een relatie aan te gaan. Dat is niet verwonderlijk. In het gezin waar hij is opgegroeid heeft hij uitsluitend problematische menselijke relaties gekend. Inmiddels is hij een regelmatig cannabisgebruiker geworden en blijkt hij reeds met justitie in aanraking te zijn gekomen, al minimaliseert hij zijn aandeel in een inbraak. Zijn opleiding heeft hij niet afgemaakt en zijn beroepsloopbaan was beperkt tot een absoluut minimum.

4. Het is dus de hoogste tijd dat na vijf verloren jaren eindelijk therapie wordt opgestart. Via het CAW V. kan verder worden gezocht naar een psychiater.

De Commissie kan zodra een concreet programma is opgesteld hiervoor de middelen ter beschikking stellen. Het uitbetalen van een geldsom aan het slachtoffer is tegenaangewezen: Kevin dient zijn gaven te leren kennen en moet de nodige discipline voor geregelde arbeid aan de dag leggen. Zijn middelengebruik moet worden afgebouwd en het afdrijven naar daden die hem naar de strafrechter leiden moet worden verhinderd.

Kevin moet begeleid worden bij het aangaan van gezonde relaties, niet in het minst een deugdelijke partnerrelatie.

5. Na enkele jaren kan, indien de Commissie dit wenst, de stand van zaken middels een nieuw onderzoek in de GGD worden geëvalueerd. "

V. Begroting van de gevraagde hulp

Op 24 januari 2011 werd verzoeker (+ kopie aan CAW) verzocht om binnen de zestig dagen een schadebegroting neer te leggen. Hieraan werd geen gevolg gegeven maar de schadebegroting - opgesteld door het CAW n.a.v. het deskundigenverslag van de GGD van 3 februari 2006 - kan hierbij evenwel dienen als uitgangspunt:

TWO moreel

- 60% van 17/06/2003 t/m 14/07/2003 euro 602,32

( euro 37,18 x 27d x 60%)

- 40% van 15/07/2003 t/m 11/08/2003 euro 416,41

( euro 37,18 x 28d x 40%)

- 20% van 12/08/2003 t/m 08/09/2003 euro 200,77

( euro 37,18 x 27d x 20%)

subtotaal: euro 1.219,50

Morele schade BAO

Ingevolge het verslag van de GGD wordt de consolidatie vastgesteld op 9 september 2003 met een blijvende invaliditeit van 10%. Dit wordt bevestigd in het GGD-verslag van 16/12/2010.

De morele schade wordt, gezien de leeftijd van de verzoeker (