Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 20 augustus 2012 (België)

Publicatie datum :
20-08-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120820-3
Rolnummer :
M91201/7063

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 16 december 2009 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openWet / 1985-08-01 / 31bis,§1,5° / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120820-3&idxc_id=290328&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Op 4 oktober 2006 omstreeks 11 uur, greep een gewapende overval plaats op het zakenkantoor L. De S.. te .... Het slachtoffer, de heer Luc X., bevond zich (als klant) aan de (open) balie. Op dat ogenblik kwam er een man binnen. Deze greep de heer X. langs achter vast en legde hem neer. Betrokkene kwam op de linker zijde te liggen. Ondertussen hoorde de heer X. allerlei geluiden. Hij hoorde roepen en durfde niet kijken. Hij heeft niemand in het gezicht kunnen zien. Hij heeft wel de schaduw van twee personen gezien die naar buiten vluchtten. De derde persoon die wegvluchtte gaf hem nog een klap in het gezicht waardoor hij geraakt werd aan het rechteroog. Hij had ook een bloedneus. (deskundig verslag van Dokter B. V.)

II. Vervolging

Mohamed E., Mohamed B. en Khalid O. werden vervolgd wegens

"hetzij de misdaad of het wanbedrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat de misdaad of het wanbedrijf zonder hun bijstand niet had kunnen worden gepleegd.

Door middel van geweld of bedreiging, ten nadele van zakenkantoor N.V. De S.

euro 20.000, en vier reservesleutels die hen niet toebehoorden, bedrieglijk weggenomen te hebben, de diefstal gepleegd zijnde door twee of meer personen, de schuldigen om de diefstal te vergemakkelijken of hun vlucht te verzekeren, gebruik gemaakt hebbende van een voertuig of enig ander al dan niet met een motor aangedreven tuig, wapens of op wapens gelijkende voorwerpen gebruikt of getoond zijnde, of de schuldigen hebbende doen geloven dat zij gewapend waren, het geweld of de bedreiging, een blijvende fysische of psychische ongeschiktheid ten gevolge gehad hebbend."

Zij werden bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 8 december 2008 veroordeeld tot:

- Mohamed E.: een gevangenisstraf van 4 jaar;

- Mohamed B.: een gevangenisstraf van 3 jaar; met uitstel voor 5 jaar, uitgezonderd 1 jaar effectieve gevangenisstraf;

- Khalid O.: een autonome werkstraf van 240 uren.

Op burgerlijk gebied werden zij solidair veroordeeld om euro 2.632,50 te betalen aan verzoeker:

- TAO euro 132,00

- morele schade euro 2.500,00

euro 2.632,50

Enkel E. tekende hoger beroep aan tegen de uitspraak.

Bovenvermeld vonnis werd (op burgerlijk gebied) bevestigd bij arrest van het Hof van beroep te ... d.d. 9 april 2009. E. werd bijkomend veroordeeld tot betaling van de RPV.

III. Gevolgen van de feiten

Uit het deskundig verslag blijkt:

"Betrokkene werd overgebracht naar het H. Familieziekenhuis te ... . Het rechter oog begon toe te zwellen. Het is niet blauw geweest en na 2 dagen was het terug ontzwollen. Er was een kneuzing van de rechter oogkas. Thans ziet hij nog wat wazig door dit rechter oog. Hij had tevens een neusbloeding. De heer X. werd niet gehospitaliseerd. Hij is niet bij een arts geweest en heeft het werk hervat op 9 oktober 2006. Er was enige psychische traumatisering. Thans voelt hij zich vrij goed en ervaart het als gunstig dat hij het gelaat van de overvallers niet heeft kunnen zien.

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid:

100 % van 04/10/2006 t.e.m. 08/10/2006

Tijdelijke invaliditeit:

10 % van 09/10/2006 t.e.m. 11/10/2006

Consolidatie op 12 oktober 2006. Verzoeker was op dat ogenblik 53 jaar.

Er is geen blijvende invaliditeit noch esthetische schade."

IV. Begroting van de gevraagde hulp

- TAO

100 % van 04/10/2006 t.e.m. 08/10/2006 à euro 25,00 euro 125,00

10 % van 09/10/2006 t.e.m. 11/10/2006 à euro 2,50 euro 7,00

- morele schade euro 2.500,00

- intresten euro 463,32

- RPV euro 1.025,00

- expeditie euro 74,10

- kosten gerechtsdeurwaarder euro 57,42

euro 4.251,84

V. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985. ‘Intresten' zijn daarbij niet opgenomen en komen dus niet in aanmerking voor een hulp. Het principe dat de bijzaak de hoofdzaak volgt is hier niet van toepassing; immers de schuldenaar van de toegekende hulp, zijnde de Belgische Staat, is niet de veroorzaker van de schade. De zienswijze van de Commissie ten aanzien van de intresten werd bevestigd bij arrest nr. 165.787 van de Raad van State d.d. 12 december 2006 (G. Bijnens t./ Belgische Staat).

Terzake de gevorderde ‘rechtsplegingsvergoeding', ‘expeditie' en ‘kosten gerechtsdeurwaarder' merkt de Commissie op dat de verzoeker een rechtsbijstandsverzekering heeft onderschreven. Uit de neergelegde polis blijkt dat deze schadeposten ten laste van de verzekering vallen. Gelet op het subsidiariteitsbeginsel, dat vervat ligt in artikel 31bis, § 1, 5° van voormelde wet, kan de Commissie hiermee dan ook geen rekening houden.

Rekening houdende enerzijds met de ernst van de feiten en de door verzoeker opgelopen schade en anderzijds met de door de wet uitgesloten schadeposten, meent de Commissie in billijkheid aan verzoeker de gevraagde morele schade en de schade tijdelijke arbeidsongeschiktheid en tijdelijke invaliditeit te kunnen toekennen.

VI. Begroting van de hulp door de Commissie

De Commissie meent de hulp ex aequo et bono te kunnen begroten op euro 2.632.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 2.632.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 20 augustus 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

P. VERHOEVEN P. DRAULANS