Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 21 mei 2012 (België)

Publicatie datum :
21-05-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120521-6
Rolnummer :
M12-1-0032/8690

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 6 januari 2012 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120521-6&idxc_id=282942&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Op 2 april 2010 werd verzoeker, politie-inspecteur, opgeroepen om te interveniëren in een vechtpartij in café G... te .... Omdat zijn collega's er niet in slagen om een zeer agressief individu te kalmeren, wordt overgegaan tot diens vrijheidsbeneming. Met de aangeleerde technieken wordt hij naar de grond gebracht om hem te boeien. Hierbij drukt verzoeker met de duim achter het oor van de weerspannige om hem rustig te houden.

De man komt echter terug overeind waardoor de duim van verzoeker omplooit. Verzoeker heeft onmiddellijk veel pijn.

Achteraf wordt in het Middelaresziekenhuis vastgesteld dat de duim gebroken is.

II. Vervolging

Bij vonnis dd. 16 februari 2011 van de rechtbank van eerste aanleg te ... werd de volgende tenlastelegging bewezen verklaard in hoofde van de genaamde Henri Z.

(° 1987), verstekmakend en waarvoor deze veroordeeld werd tot 6 maanden gevangenisstraf:

"Verdacht van: te ..., op 2 april 2010:

Tegen inspecteurs M. Ilse, V. Wim, K. Bram, V D. Bart (verbonden aan politiezone ...), G. Femke en X. Peter (verbonden aan politiezonde ...), dragers of agenten van de openbare macht, wanneer zij handelen ter uitvoering van de wetten, van de bevelen of de beschikkingen van het openbaar gezag, van rechterlijke bevelen of van vonnissen, weerspannigheid zijnde elke aanval, elk verzet met geweld of bedreiging te hebben gepleegd."

Op burgerlijk vlak werd Z. bij zelfde vonnis veroordeeld tot betaling aan verzoeker de hoofdsom van euro 700 (TWO moreel: 28d. x euro 25), meer de intresten.

III. Gevolgen van de feiten

De feiten werd gekwalificeerd als ‘arbeidsongeval'.

Er ligt een medisch attest voor van tijdelijke werkonbekwaamheid van 3 tot en met 30 april 2010.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

IV-1. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder laat op 12/04/2011 weten dat uitvoering van het vonnis niet mogelijk is. De veroordeelde heeft geen gekende verblijfplaats en is ambtshalve geschrapt.

IV-2. De rechtsbijstandverzekeraar van de Stad ... weigert tussen te komen op grond van de clausule ‘onvermogen van derden' omdat de veroordeelde ambtshalve is geschrapt waardoor zijn onvermogen niet vast staat.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een hulp van euro 700 voor de morele schade tijdens de tijdelijke werkonbekwaamheid (4 weken).

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals hierboven geschetst, meent de Commissie aan verzoeker in billijkheid een hulp te kunnen toekennen begroot op euro 700.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 700.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 21 mei 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN P. DE SMET