Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 26 january 2012 (België)

Publicatie datum :
26-01-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
6 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120126-8
Rolnummer :
M10-3-0259/7252

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 8 maart 2010, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120126-8&idxc_id=271123&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Uit het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 31 oktober 2007:

"Op 13.07.2003 gingen Tim X., Steve N., Lode V. en Laurens G. naar een openluchtfuif te .... Toen zij rond 4 u. buiten aan de uitgang een jongen ruzie zagen zoeken, maakten zij hierover een opmerking. Deze jongen, waarvan achteraf bleek dat dit Andy S. (de ‘aanstoker') was, ging daarop terug naar de fuif en kwam buiten met een heel aantal andere personen. Tim X. werd door een groep personen (o.a. door Joeri M. ) geslagen en gestampt. Steve N., die trachtte weg te lopen, werd ingehaald en werd eveneens geslagen en gestampt. Lode V., die ook trachtte weg te lopen, kreeg één vuistslag in het aangezicht en enkele stampen op zijn lichaam. Laurens G. stelde dat hij even probeerde tussen te komen toen Tim X. geslagen werd. Aan Steve N. werd, toen hij op de grond lag, de pincode van zijn bankkaart gevraagd, doch hij had een foutieve code medegedeeld. Op dat ogenblik merkte hij dat hij zijn portefeuille kwijt was.

Na opsporingsonderzoek bleek dat Andy S., Yoeri M. en Jeroen D. bij de feiten betrokken waren."

II. Gevolgen van de feiten voor verzoeker

- Uit het medisch attest van Dr. E. N.:

- wonde kin;

- lichte commotio cerebri;

- contusio rechterhand, borstkas, rechterenkel

- hematoom oog

- Uit het medisch attest van Dr. A. M.:

- subconjunctivaal hematoom linkeroog;

- snijwonde thorax links en kin;

- stomptrauma rechterhand (wortel);

- contusie rechter enkel;

- stomp hoofd trauma

De gerechtsdeskundige Dr. H. komt tot volgende bevindingen.

- N.a.v. de feiten was er een tijdelijke volledige werkonbekwaamheid (100 %) van 13.07.2003 t.e.m. 18.08.2003.

- Wat de tijdelijke fysieke ongeschiktheid (invaliditeit) betreft:

- 25 % van 19.08.2003 tot en met 30.09.2003

- 15 % van 01.10.2003 tot en met 31.10.2003

- 10 % van 01.11.2003 tot en met 30.11.2003

- 5 % van 01.12.2003 tot en met 28.02.2004

Consolidatiedatum: 1 maart 2004.

Blijvende invaliditeit: 3 %. Op dat ogenblik was verzoeker 25 jaar.

Er is geen blijvende arbeidsongeschiktheid.

De esthetische schade wordt geëvalueerd op 1 op de schaal van 1 tot 7.

III. Vervolging

• Bij bovenvermeld vonnis werd Andy S. op strafrechterlijk gebied (op tegenspraak) veroordeeld tot een werkstraf van 100 uren en tot een geldboete. Joeri M. (op tegenspraak) en Jeroen D. (bij verstek) werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 maanden met uitstel gedurende 3 jaar en een geldboete.

Kwalificatie: "met voorbedachten rade, opzettelijk verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan Tim X. en Steve N. die voor deze een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hadden.'

Op burgerlijk gebied werden zij solidair veroordeeld om aan verzoeker euro 7.355,34 te betalen, als volgt:

- medische kosten euro 384,68

- verplaatsingskosten euro 183,00

- administratiekosten euro 125,00

- kledijschade euro 32,90

- morele schade TAO euro 1.066,00

louter moreel: euro 751

pijnen en smarten: euro 315

- morele schade TI euro 1.050,50

louter moreel: euro 458,00

pijnen en smarten: euro 592,50

- meerinspanningen euro 400,76

- economische waarde huishouden euro 650,00

- morele schade BI euro 2.812,50

- esthetische schade euro 500,00

- kosten gerechtsdeskundige euro 150,00

euro 7.355,34

De daders werden solidair veroordeeld tot betaling van euro 1 provisioneel voor advocatenkosten.

• Bij arrest van het Hof van beroep te ... d.d. 15 oktober 2008 werd de gevangenisstraf ten aanzien van Yoeri M. beperkt tot een gevangenisstraf van 5 maanden met uitstel.

Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld om aan Steve N. euro 6.751,11 te betalen voor:

- medische kosten euro 384,68

- verplaatsingskosten euro 183,00

- administratiekosten euro 125,00

- kledijschade euro 32,90

- morele schade TAO euro 751,00

- morele schade TI euro 1.050,50

- meerinspanningen euro 400,76

- economische waarde huishouden euro 360,77

- morele schade BI euro 2.812,50

- esthetische schade euro 500,00

- kosten gerechtsdeskundige euro 150,00

euro 6.751,11

De dader werd tevens veroordeeld tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding (euro 500).

Yoeri M. werd veroordeeld om aan Steven N. euro 6.751,11 te betalen.

Bovenvermeld arrest is in kracht van gewijsde getreden.

• Jeroen D. tekende tegen het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 31 oktober 2007 verzet aan.

• Bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 7 oktober 2009 werd bovenvermeld beroep op burgerlijk gebied ten aanzien van verzoeker bevestigd.

Bovenvermeld vonnis is in kracht van gewijsde getreden.

V. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

Andy S. betaalde in 11 maandelijkse schijven van telkens euro 300; in totaal euro 3.300. Dit bedrag werd reeds in mindering gebracht bij de begroting.

De andere daders gingen niet over tot vergoeding, ondanks diverse pogingen tot tenuitvoerlegging door verzoeker.

De vonnissen van 31 oktober 2007 en van 10 december 2008 van de rechtbank van Eerste Aanleg te ... werden betekend door de gerechtsdeurwaarder.

Uit inlichtingen verstrekt door de gerechtsdeurwaarder blijkt dat er t.a.v. Andy S. geen roerende uitvoering mogelijk is, noch beslag op roerend goed, noch op inkomsten. Betrokkene is insolvabel. Er werd geen voorstel geformuleerd dat de goedkeuring wegdraagt van alle schuldeisers. De collectieve schuldenregeling is bijgevolg nog niet toegekend.

Jeroen D. verkeert in de onmogelijkheid de toegekende schadevergoeding te voldoen. Hij heeft geen inkomen meer. Hij ontvangt evenmin een uitkering van het OCMW nu hij terug bij zijn ouders inwoont die beide tewerkgesteld zijn.

- De advocaat van verzoeker verklaart dat verzoeker ten tijde van de feiten geen aanspraak maakte op enige verzekeringstussenkomst. Kort vóór de feiten had hij zijn domicilie verplaatst van bij het adres van zijn ouders (bij wie hij tot op dat ogenblik ten laste was) naar een eigen woonst in Brussel.

Op het ogenblik van de feiten had verzoeker nog geen eigen verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten.

V. Begroting van de gevraagde hulp (na gerechtelijke procedures en tenuitvoerlegging):

A. Vooraf:

- De begroting van de louter morele schade voor de arbeidsongeschiktheid toegekend conform bovenvermeld arrest is als volgt:

- 13.07.2003 (ziekenhuisopname) euro 31

- van 14.07.2003 tot en met 18.08.2003 euro 20 x 36 d. = euro 720

euro 751

- De begroting van de louter morele schade voor de tijdelijke invaliditeit toegekend conform bovenvermeld arrest is als volgt:

- van 19.08.2003 tot en met 30.09.2003 euro 20 x 43 d. x 0,25 = euro 215

- van 01.10.2003 tot en met 31.10.2003 euro 20 x 0,15 x 31 d. = euro 93

- van 01.11.2003 tot en met 30.11.2003 euro 20 x 0,10 x 30 d. = euro 60

- van 01.12.2003 tot en met 28.02.2004 euro 20 x 0,05 x 90 d. = euro 90

euro 458

B. Totale begroting na gerechtelijke procedures en tenuitvoerlegging:

- hoofdsom vonnis 31.10.'07 (vermeerderd met de intresten en RPV) euro 10.256,87

- hoofdsom arrest 15.10.'08 (RPV) euro 500,00

euro 10.756,87

- euro 3.300,00

euro 7.456,87

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de daders zijn quasi onbestaande.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

1. De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan slechts een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985. ‘Intresten', ‘meerinspanningen en ‘economische waarde huishouden' werden daarbij niet opgenomen en komen dus niet in aanmerking voor vergoeding.

2. Alle medische stukken worden bijgevoegd alsook een overzicht van de mutualiteit voor de tussenkomsten.

3. Uit de neergelegde schadenota (euro 384,68 voor medische kosten) blijkt dat rekening gehouden werd met de tussenkomst van het ziekenfonds.

4. De raadsman van verzoeker begroot de schade conform het vonnis d.d. 31 oktober 2007, d.w.z. dat hij eveneens het bedrag vraagt voor pijnen en smarten. In het arrest werd het gevraagd bedrag van euro 315 voor pijnen en smarten niet toegekend, wél voor de morele schade TI. Bij de Commissie wordt echter geen vergoeding toegekend voor ‘pijnen en smarten'.

5. Artikel 32 § 1 bepaalt dat de Commissie zich baseert op de morele schade, rekening houdend met de tijdelijke of blijvende invaliditeit (niet met de arbeidsongeschiktheid). Het gevraagd bedrag voor morele schade TAO wordt bijgevolg niet in aanmerking genomen.

6. Bij de begroting van de gevraagde hulp dient rekening gehouden te worden met de afbetalingen door de dader A. S..

7. De afbetalingen door de dader worden in eerste instantie aangerekend op de posten die de Commissie niet in aanmerking neemt, nl. de morele schade TAO, de meerinspanningen en de economische waarde huishouden.

8. Vermits de verkregen bedragen hoger liggen dan de bedragen die de Commissie niet toekent komt de Commissie tot het bedrag van euro 3.451.

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006;

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 3.451.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 26 januari 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS