Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 3 oktober 2012 (België)

Publicatie datum :
03-10-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20121003-10
Rolnummer :
M11-5-1045/8494

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 30 september 2011, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 33,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20121003-10&idxc_id=292635&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

De feiten speelden zich af op 12 december 2009 omstreeks 3.30 uur 's ochtends in café Bristol te ... .

In het PV van verhoor van verzoekster, afgelegd voor de Lokale Politie ... d.d. 12 december 2009, lezen we:

"Heden wens ik klacht neer te leggen lastens onbekende, dit voor slagen en verwondingen te ..., B...straat ... Ik zat in café Bristol en zag dat er buiten ruzie was. Ik ging naar buiten en begon te babbelen tegen een meisje. Dit meisje was een vriendin van de agressor. Die persoon begon ruzie te zoeken tegen iedereen. Ik kon hem bedaren en hij plaatste zich in een voertuig, een klein voertuig, met getinte ruiten achteraan. Plots, toen hij even neerzat, sprong hij uit het voertuig en sloeg hij 1 x in mijn gezicht. Daarna vluchtte ik. Daarna kwamen jullie diensten. (...)."

II. Vervolging

Verzoekster legde bij de Lokale Politie M... klacht neer lastens onbekende en verkreeg de hoedanigheid van benadeelde persoon.

Het strafdossier werd op 14 juni 2011 door het parket van de procureur des Konings te Kortrijk geseponeerd wegens het onbekend blijven van de dader.

III. Gevolgen van de feiten

Na de feiten werd verzoekster ter verzorging overgebracht naar de Sint-J...kliniek ..., waar de volgende letsels werden vastgesteld: wonde onderlip, enkele losse snijtanden bovenkaak, pijn kaak links.

Verzoekster onderging een tandoperatie (verwijderen van tanden 11, 21 en 22) in het Sint-A...ziekenhuis te ... (opname op 15-16 januari 2010). Nadien werd voor de drie tanden een voorlopige prothese geplaatst (kostprijs euro 330 - zie attest tandarts F. V. d.d. 22 januari 2010).

Via brugwerk van zes tanden zullen de ontbrekende tanden 11, 21 en 22 worden vervangen. Het brugwerk in VMK (metallokeramiek) kost euro 550 x 6 tanden = euro 3.300 (attest tandarts V. d.d. 15 september 2011).

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

Aangezien de dader niet kon geïdentificeerd worden, kan de geleden schade uiteraard niet op hem verhaald worden.

Op het ogenblik van de feiten beschikte verzoekster niet over een familiale verzekering (de polis werd pas op 16 december 2009 ondertekend).

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vraagt om de toekenning van een hulp van euro 6.190,99:

- apotheekkosten: euro 42,70

- foto's van de tanden: euro 6,00

- opleg dienst 100: euro 117,10

- ziekenhuiskosten (spoedopname): euro 47,42

- dagopname Sint-Andriesziekenhuis: euro 168,23

- kosten voorlopige prothese: euro 330,00

- kostenraming vaste prothese (volgens offerte): euro 3.300,00

- morele schade (ex aequo et bono): euro 1.200,00

- administratiekosten: euro 150,00

- verlies premies: euro 800,00

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

Artikel 33, § 1, eerste lid, van voornoemde wet bepaalt uitdrukkelijk dat de hulp naar billijkheid wordt bepaald. Volgens de voorbereidende werken is de beoordeling naar billijkheid zelfs het basisbeginsel van het stelsel (Parl. St. Senaat 1984-85, nr. 873/2/1°, 8). Dit uitgangspunt geeft aan de Commissie een ruime appreciatiebevoegdheid, zowel met betrekking tot de opportuniteit van de toekenning van een financiële hulp als met betrekking tot de bepaling van de omvang ervan.

Aldus beslist de Commissie in haar billijkheidsoordeel dat geen financiële hulp wordt toegekend voor het verlies van premies.

Het billijkheidsprincipe impliceert eveneens dat de door de Commissie toegekende hulp niet noodzakelijk overeenstemt met de volledige schadeloosstelling van het nadeel dat verzoekster heeft geleden.

Wat het voorliggend dossier betreft, is de Commissie van oordeel dat de toekenning van een forfaitair hulpbedrag van euro 2.500 redelijk en gepast is.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoekster een hulp toe van euro 2.500.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 3 oktober 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE L. VULSTEKE