Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) - Arrest van 14 februari 2013 (België)

Publicatie datum :
14-02-2013
Taal :
Duits - Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130214-5
Rolnummer :
10/2013

Samenvatting

Het Hof verwerpt de vordering tot wraking van rechter Alen.

Arrest

Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt,

wijst na beraad het volgende arrest :

I. Onderwerp van de beroepen en rechtspleging

a. Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 2 en 6 februari 2012 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 3, 6 en 8 februari 2012, zijn vijf beroepen tot vernietiging ingesteld van de wet van 6 juli 2011 tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 5 augustus 2011, tweede editie) respectievelijk door de bvba « Total Beauty Clinic », met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Hendrik Consciencelaan 18, bus 11, door Lucas Vrambout, wonende te 1830 Machelen, Peutiesesteenweg 111, de nv « Arics », met maatschappelijke zetel te 1830 Machelen, Peutiesesteenweg 111, en Dirk Van Zele, wonende te 1150 Brussel, Joseph Van Genegenlaan 1, bus 2, door de vzw « Belgian Society for Private Clinics », met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Casinoplein 19, Bart Decoopman, wonende te 8000 Brugge, Sint-Claradreef 77, Wim De Maerteleire, wonende te 3050 Oud-Heverlee, Bogaardenstraat 49c, Patrick Tonnard, wonende te 9850 Hansbeke, Warandestraat 9a, Robin Van Look, wonende te 2650 Edegem, Drie Eikenstraat 626, de nv « Clara Invest », met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Sint-Claradreef 77, de bvba « Dokter B. Heykants », met maatschappelijke zetel te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 235, de bvba « Level 4 », met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Kaai 7, bus 4, de bvba « Stellaris », met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, John F. Kennedylaan 26, en de bvba « Mediclinic », met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 228, door Malte Villnow, de bvba « Laser Aesthetic » en de vennootschap naar Duits recht « Swiss Aesthetic Group GmbH & Co. KG », die alle drie keuze van woonplaats doen te 3000 Leuven, Mechelsestraat 107-109, en door Jozef Hoeyberghs, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Kasteeldreef 8.

b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 februari 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 februari 2012, heeft de Vlaamse Regering beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 2, 1° en 6°, en 3 van de voormelde wet van 6 juli 2011.

De zaken vermeld onder a, ingeschreven onder de nummers 5304, 5305, 5306, 5307 en 5311 van de rol van het Hof, en de zaak vermeld onder b, ingeschreven onder nummer 5310, werden samengevoegd.

(...)

II. In rechte

(...)

B.1. Naar aanleiding van de terechtzitting van 5 december 2012 heeft de verzoekende partij in de zaak nr. 5311 in een « aanvullende memorie » de wraking van rechter Alen gevorderd.

B.2. Krachtens artikel 101 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof kunnen de rechters van het Hof worden gewraakt om de redenen die luidens de artikelen 828 en 830 van het Gerechtelijk Wetboek tot wraking aanleiding geven.

B.3. Uit het verzoekschrift kan worden afgeleid dat de vordering steunt op de wettige verdenking bedoeld in artikel 828, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek.

B.4. De wettige verdenking veronderstelt dat de rechter niet in staat is op een onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen in de zaak. De verzoekende partij dient de verdenking met concrete elementen te staven.

B.5. De verzoekende partij leidt de wettige verdenking in wezen af uit de beweerde onregelmatige totstandkoming van de koninklijke besluiten nrs. 78 en 79 van 10 november 1967. Die koninklijke besluiten betreffen respectievelijk de uitoefening van de gezondheidsberoepen en organisatie van de Orde der geneesheren.

B.6. Het Hof stelt allereerst vast dat de verzoekende partij verzuimt te verduidelijken welk verband er bestaat tussen de beweerde onregelmatigheid van de voormelde koninklijke besluiten en de door haar bestreden wet die het voeren van reclame voor medische ingrepen aan banden legt. De beweerde onregelmatigheid die zou zijn begaan op een ogenblik dat de rechter van wie de wraking wordt gevorderd minderjarig was, kan, zelfs indien zij zou komen vast te staan, de latere wetgeving niet in het gedrang brengen.

Afgezien van het voormelde verzuim, voert de verzoekende partij geen concrete gegevens aan die doen blijken van de betrokkenheid van rechter Alen bij de beweerde onregelmatigheid.

De verzoekende partij blijft ten slotte in gebreke aannemelijk te maken dat de bedoelde rechter op enig moment openlijk, en op een wijze die zou getuigen van een laakbare negatieve vooringenomenheid ten opzichte van één der procespartijen, een standpunt zou hebben ingenomen over de beroepen tot vernietiging van de bestreden wet die bij het Hof zijn ingediend.

B.7. De vordering tot wraking is derhalve niet gegrond.

B.8. Het Hof is niet bevoegd om op de twee andere in het verzoekschrift vermelde vragen in te gaan.

Om die redenen,

het Hof

verwerpt de vordering tot wraking van rechter Alen.

Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 14 februari 2013.

De griffier,

F. Meersschaut

De voorzitter,

M. Bossuyt