Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) - Arrest van 24 februari 2011 (België)

Publicatie datum :
24-02-2011
Taal :
Duits - Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110224-3
Rolnummer :
31/2011

Samenvatting

Het Hof, beperkte kamer, met eenparigheid van stemmen uitspraak doende, verwerpt het beroep.

Arrest

Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer,

samengesteld uit voorzitter R. Henneuse en de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en A. Alen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux,

wijst na beraad het volgende arrest :

I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging

Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 11 oktober 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 12 oktober 2010, is beroep tot vernietiging van de artikelen 1, § 1, 1°, 3 en 8 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, de artikelen 16, § 1, 18, eerste lid en tweede lid, 4°, en 21 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, en de artikelen 1, § 1, 3°, en 25 van het Kieswetboek, ingesteld door Marc van der Pas, die keuze van woonplaats doet te 5000 Namen, boulevard d'Herbatte 221.

Op 9 november 2010 hebben de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en A. Alen, met toepassing van artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht aan het Hof, zitting houdend in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen waarbij wordt vastgesteld dat het beroep tot vernietiging klaarblijkelijk niet ontvankelijk is.

(...)

II. In rechte

(...)

B.1. Om te voldoen aan de vereisten van artikel 6 van de bijzondere wet van 6 januari 1989, moeten de middelen van het verzoekschrift te kennen geven welke van de regels waarvan het Hof de naleving waarborgt, zouden zijn geschonden, alsook welke de bepalingen zijn die deze regels zouden schenden, en uiteenzetten in welk opzicht die regels door de bedoelde bepalingen zouden zijn geschonden.

B.2.1. Aan die bepaling is niet voldaan. In zoverre de verzoekende partij de vernietiging zou vorderen van de wet van 19 juli 1991 « betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen » en van het Kieswetboek, geeft zij immers in het verzoekschrift niet aan in welk opzicht de door haar bestreden bepalingen de grondwetsbepalingen die zij beoogt, zouden hebben geschonden. Aldus is het niet mogelijk met de vereiste nauwkeurigheid en zonder risico van een vergissing het onderwerp van de grieven te omschrijven. Bovendien is de beroepstermijn van zes maanden voor de in het verzoekschrift vermelde wetten verstreken.

B.2.2. In zoverre de verzoekende partij de vernietiging zou vorderen van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, dient te worden vastgesteld dat het niet gaat om een « een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel » waarvoor het Hof op grond van artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 bevoegd is.

B.2.3. In zoverre de verzoekende partij de beslissing lijkt te betwisten waarbij zij uit het bevolkingsregister is geschrapt, en de vernietiging van de uitslag van de verkiezingen van 13 juni 2010 in de kieskring Namen lijkt te vorderen, dient te worden vastgesteld dat het Hof onbevoegd is om verkiezingen of administratieve beslissingen te vernietigen.

B.3. Het beroep tot vernietiging is klaarblijkelijk niet ontvankelijk.

Om die redenen,

het Hof, beperkte kamer,

met eenparigheid van stemmen uitspraak doende,

verwerpt het beroep.

Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 24 februari 2011.

De griffier,

P.-Y. Dutilleux.

De voorzitter,

R. Henneuse.