Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) - Arrest van 28 april 2011 (België)

Publicatie datum :
28-04-2011
Taal :
Duits - Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110428-3
Rolnummer :
58/2011

Samenvatting

Het Hof wijst de afstand toe.

Arrest

Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en P. Nihoul, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter R. Henneuse,

wijst na beraad het volgende arrest :

I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging

Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 juni 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 juni 2010, heeft de nv « Groep Brussel Lambert », met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Marnixlaan 24, beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 205, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij artikel 8 van de wet van 21 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2009, tweede editie).

(...)

II. In rechte

1. Bij op 8 februari 2011 ter post aangetekende brief heeft de verzoekende partij aan het Hof laten weten dat ze afstand van geding doet.

De verzoekende partij is van mening dat zij, gelet op de memorie van wederantwoord van de Ministerraad, zijn motivering en het voorontwerp van wet dat daarbij is gevoegd, geen belang meer heeft bij de voortzetting van de voor het Hof ingestelde procedure tot vernietiging.

2. Niets belet dat het Hof de afstand toewijst.

Om die redenen,

het Hof

wijst de afstand toe.

Aldus uitgesproken in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 28 april 2011.

De griffier,

P.-Y. Dutilleux.

De voorzitter,

R. Henneuse.