Hof van Cassatie - Arrest van 10 mei 2010 (België)

Datum :
10-05-2010
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
7 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20100510-3
Rolnummer :
S.08.0140.F

Samenvatting

Elk document waarmee een beslissing of een administratieve handeling met individuele strekking uitgaande van een provinciale administratieve overheid ter kennis wordt gebracht van een bestuurde, vermeldt de eventuele beroepsmogelijkheden, de instanties bij wie het beroep moet worden ingesteld en de geldende vormen en termijnen, bij ontstentenis waarvan de verjaringstermijn voor het indienen van het beroep geen aanvang neemt; ondanks de in die bepaling gebruikte bewoordingen, heeft de niet-vermelding van de mogelijke beroepsmogelijkheden niet tot gevolg dat de verjaringstermijn van de vordering tot betaling van de vergoedingen niet ingaat (1). (1) Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr. ...

Arrest

Selecteer tekst om te onderstrepen of annotaties te maken bij het document

Nr. S.08.0140.F

PROVINCIE LUIK,

Mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

F. L..

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 april 2008 gewezen door het arbeidshof te Luik.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

- de artikelen 1, 4, 19 en 20 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector;

- de artikelen 1, 3, 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk;

- de artikelen 2 en 3, 4°, van de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten;

- de artikelen 1, 2, 7 en 14 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde.

Aangevochten beslissingen

Het arrest stelt vast dat de betwiste rechtshandeling bestaat in het voorstel dat de eiseres aan de verweerster ter kennis heeft gebracht op 21 september 2000 en dat de eiseres door de verweerster op 17 juni 2004 is gedagvaard, wijst erop dat artikel 3, 4°, van de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten "van toepassing is op het voorstel dat de overheid heeft gedaan ter uitvoering van artikel 9 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970, waarvan het instrumentum dus de mogelijkheid om voor de arbeidsrechtbank een beroep in te stellen en de termijn voor het instellen van dat beroep moet vermelden", dat "de brief van 21 september 2000, die het voorstel van (de eiseres) aan (de verweerster) ter kennis bracht, die inlichtingen niet bevatte", en dat, bijgevolg, "de verjaringstermijn van drie jaar onmogelijk vanaf die kennisgeving is kunnen ingaan" en dat artikel 7 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde "van toepassing kon zijn op de betwiste administratieve rechtshandeling, zoals ze te dezen is omschreven". Daarna beslist het arrest wat volgt:

"Uit de voorgaande ontwikkelingen kan worden afgeleid dat de verjaringstermijn, ingevoerd bij artikel 20, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967, niet is beginnen te lopen op het ogenblik dat (de verweerster), op 17 juni 2004, haar rechtsvordering instelde.

Bijgevolg moet het vonnis van 26 juni 2007 worden bevestigd, in zoverre het die rechtsvordering aanneemt en een geneesheer-deskundige aanstelt, waarbij de wenselijkheid en de inhoud van zijn opdracht nooit zijn betwist. Het hoger beroep tegen dat vonnis is derhalve niet gegrond".

De beslissing van het arbeidshof is in de eerste plaats op de volgende redenen gegrond:

"Artikel 3 van de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten bepaalt het volgende: ‘4° elk document waarmee een beslissing of een administratieve handeling met individuele strekking uitgaande van een provinciale of gemeentelijke administratieve overheid ter kennis wordt gebracht van een bestuurde, vermeldt de eventuele beroepsmogelijkheden, de instanties bij wie het beroep moet worden ingesteld en de geldende vormen en termijnen; bij ontstentenis neemt de verjaringstermijn voor het indienen van het beroep geen aanvang'.

Die bepaling is een toepassing van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de administratie verplicht is de burgers goed en volledig in te lichten.

Ze komt te dezen ten goede aan (de verweerster) die, als personeelslid van het provinciaal bestuur, als dusdanig niettemin deel uitmaakt van de algemene groep van zijn ‘bestuurden'.

Zij is ten slotte van toepassing op het voorstel dat de overheid heeft gedaan ter uitvoering van artikel 9 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970, waarvan het instrumentum dus de mogelijkheid om voor de arbeidsrechtbank een beroep in te stellen en de termijn voor het instellen van dat beroep moet vermelden. Dat spreekt voor zich in het geval van het voorstel bedoeld in artikel 9, derde lid, dat geen enkele blijvende invaliditeit ten gevolge van het ongeval toekent en dus niet is gevolgd door de in artikel 10 bepaalde beslissing. Dat geldt evenzeer voor het betrokken voorstel, bedoeld in artikel 9, tweede lid, dat, ingeval de getroffene van het ongeval er niet mee instemt, evenmin gevolgd wordt door de in artikel 10 vermelde beslissing. In beide gevallen vormt de rechtsvordering het enige beroep dat ingesteld kan worden tegen het voorstel van de overheid waarmee de getroffene van het ongeval niet instemt. Het is bijgevolg noodzakelijk dat laatstgenoemde in kennis wordt gesteld van het bestaan van dat beroep en van de termijn voor het instellen ervan.

In dit geval bevatte de brief van 21 september 2000 waarin het voorstel van (de eiseres) aan de (verweerster) ter kennis werd gebracht, die inlichtingen niet. De verjaringstermijn van drie jaar is vanaf die kennisgeving dus niet kunnen ingaan".

Het arrest beslist in de tweede plaats het volgende:

"De eerste rechters verwijzen ook naar de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde. Het wordt niet betwist dat laatstgenoemde wet van toepassing is op arbeidsongevallen in de overheidssector.

Luidens artikel 7 van die wet ‘zijn de instellingen van sociale zekerheid en de diensten belast met de betaling van sociale prestaties gehouden de belanghebbenden, uiterlijk op het moment van de uitvoering, in kennis te stellen van iedere hen betreffende gemotiveerde beslissing. De kennisgeving moet bovendien de bestaande mogelijkheden tot beroep vermelden, alsmede de vormen en termijnen ter zake moeten worden nageleefd'.

Die bepaling kan worden toegepast op de betwiste administratieve rechtshandeling, zoals ze te dezen is omschreven (...).

Artikel 14 van dezelfde wet vereist daarenboven dat ‘de beslissingen tot toekenning of weigering van de prestaties' de termijn en de voorwaarden voor het instellen van een beroep vermelden, en dat die termijn bij ontstentenis daarvan niet ingaat".

Grieven

Artikel 20 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, bepaalt dat de vorderingen tot betaling van vergoedingen verjaren na het verstrijken van een termijn van drie jaar te rekenen van de dag waarop de betwiste administratieve rechtshandeling ter kennis werd gebracht.

Volgens de vaststellingen van het arrest en van de procesakten, is de rechtsvordering waarbij de verweerster vergoedingen vordert op grond van de wet van 3 juli 1967, ingesteld bij de dagvaarding van 17 juni 2004, d.w.z. meer dan drie jaar na het voorstel dat de eiseres haar op 21 september 2000 heeft gedaan, en dat het arrest zelf als de betwiste administratieve rechtshandeling omschrijft.

Volgens die vaststellingen was de rechtsvordering van de verweerster dus verjaard.

Eerste onderdeel

Volgens artikel 3, 4°, van de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten "vermeldt elk document waarmee een beslissing of een administratieve handeling met individuele strekking uitgaande van een provinciale of gemeentelijke administratieve overheid ter kennis wordt gebracht van een bestuurde, de eventuele beroepsmogelijkheden, de instanties bij wie het beroep moet worden ingesteld en de geldende vormen en termijnen; bij ontstentenis neemt de verjaringstermijn voor het indienen van het beroep geen aanvang".

Zoals blijkt uit het gebruik van het woord "mogelijkheden", verplicht die bepaling om in elk document waarmee een beslissing of een administratieve handeling met individuele strekking ter kennis wordt gebracht van een bestuurde, de mogelijke specifieke beroepstermijnen te vermelden die op straffe van verval zijn voorgeschreven, maar niet de gewone verjaringstermijn, die altijd bestaat en van toepassing is, en die bovendien geen beroepstermijn is maar een termijn waar, na het verlopen ervan, het recht om een rechtsvordering in te stellen vervalt.

De sanctie voor het ontbreken van die vermelding (en van een andere vermelding, die opgelegd wordt bij artikel 3, 4°, van de wet van 12 november 1997), is dus logischerwijs het niet-ingaan dat die mogelijke beroepstermijn (een specifieke en op straffe van verval voorgeschreven termijn), maar niet van de (gewone) verjaringstermijn. Het gebruik van het begrip "verjaringstermijn" in de vermelding van de sanctie bedoeld in artikel 3, 4°, moet met andere woorden als een fout worden beschouwd.

Hoewel een personeelslid van een provinciale of gemeentelijke overheid deel kan uitmaken van de algemene groep bestuurden van die overheden, stellen zij hem in geval van een arbeidsongeval, niet de betaling van een rente voor omdat hij een "bestuurde" is, maar wel omdat hij personeelslid is.

Het arrest, dat beslist dat de verjaringstermijn van drie jaar niet is kunnen ingaan vanaf de kennisgeving van het voorstel van de eiseres op 21 september 2000 aan de verweerster, op grond dat die kennisgeving de beroepsmogelijkheid en de termijn om dat beroep in te stellen niet vermeldde, schendt artikel 3, 4°, van de wet van 12 november 1997.

De redenen van het arrest volgens welke de rechtsvordering het enige rechtsmiddel is dat kan worden aangewend tegen het voorstel van de administratieve overheid waarmee de getroffene van het ongeval niet instemt, en dat laatstgenoemde dus in kennis moet worden gesteld van het bestaan van dat beroep en van de termijn om dat beroep in te stellen, beletten niet dat de wet van 12 november 1997 nergens bepaalt dat de verjaringstermijn moet worden vermeld (evenmin, zoals uit het tweede onderdeel blijkt, als de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde) en dat de sanctie voor het ontbreken van een dergelijke verplichte vermelding niet kan bestaan in het niet-ingaan van de verjaringstermijn, die de wet van 12 november 1997 overigens niet bepaalt, in tegenstelling tot wat de bewoordingen ervan op het eerste gezicht laten uitschijnen.

Het arrest, dat vaststelt dat "de brief van 21 september 2000 waarin het voorstel van (de eiseres) aan de (verweerster) ter kennis werd gebracht, (het bestaan van de rechtsvordering en de termijn om die in te stellen) niet bevatte", verantwoordt zijn beslissing niet naar recht dat "de verjaringstermijn van drie jaar onmogelijk vanaf die kennisgeving is kunnen ingaan", net zomin, bijgevolg, als zijn beslissing om het vonnis van 26 juni 2007 te bevestigen, in zoverre zij de door de verweerster op 17 juni 2004 ingestelde rechtsvordering bevestigt en een geneesheer-deskundige aanstelt (schending van de artikelen 2 en 3, 4°, van de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten, 1, 4, 19 en 20 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, en 1, 3, 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk).

Tweede onderdeel

Volgens artikel 7 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde, "zijn de instellingen van sociale zekerheid en de diensten belast met de betaling van sociale prestaties gehouden de belanghebbenden, uiterlijk op het moment van de uitvoering, in kennis te stellen van iedere hen betreffende gemotiveerde beslissing. De kennisgeving moet bovendien de bestaande mogelijkheden tot beroep vermelden, alsmede de vormen en termijnen ter zake moeten worden nageleefd".

Het eerste lid van artikel 14 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde luidt als volgt:

"De beslissingen tot toekenning of weigering van de prestaties moeten de volgende vermeldingen bevatten: 1° de mogelijkheid om voor de bevoegde rechtbank een voorziening in te stellen; (...) 3° de termijn om een voorziening in te stellen en de wijze waarop dit moet gebeuren".

De "na te leven termijnen" en "de termijn om een voorziening in te stellen", zoals bedoeld in de artikelen 7 en 14 van het handvest van de sociaal verzekerde, zijn de op straffe van verval voorgeschreven beroepstermijnen en niet de verjaringstermijnen.

Het tweede lid van artikel 14 van het handvest van de sociaal verzekerde bepaalt het volgende: "indien de beslissing de in het eerste lid genoemde vermeldingen niet bevat, gaat de termijn om een voorziening in te stellen niet in".

In tegenstelling tot dat artikel 14, bepaalt artikel 7 van het handvest van de sociaal verzekerde geen sanctie indien de "bestaande mogelijkheden tot beroep" of de "de ter zake na te leven vormen en termijnen" niet worden vermeld. Hooguit zou, naar analogie met artikel 14 van het handvest, de schending van artikel 7 slechts bestraft kunnen worden door de termijn om het beroep in te stellen, niet te laten ingaan. Die termijn is uiteraard de specifieke termijn om een voorziening in te stellen, die eventueel op straffe van verval wordt voorgeschreven, en niet de gewone verjaringstermijn.

Bijgevolg kan de niet-naleving van artikel 7 van het handvest van de sociaal verzekerde niet wettig bestraft worden en, a fortiori, niet door de verjaringstermijn niet te laten ingaan.

Het arrest, dat beslist dat "de brief van 21 september 2000 waarin het voorstel van (de eiseres) aan de (verweerster) ter kennis werd gebracht, (het bestaan van een rechtsvordering en de termijn om die in te stellen) niet bevatte" en dat artikel 7 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde "kan worden toegepast op de betwiste administratieve rechtshandeling, zoals ze te dezen is omschreven", verantwoordt niet naar recht zijn beslissing "dat de verjaringstermijn, ingevoerd bij artikel 20, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967, niet is beginnen te lopen op het ogenblik dat (de verweerster), op 17 juni 2004, haar rechtsvordering instelde".

Het arrest, dat vaststelt dat "de brief van 21 september 2000 waarin het voorstel van (de eiseres) aan de (verweerster) ter kennis werd gebracht, (het bestaan van de rechtsvordering en de termijn om die in te stellen) niet (vermeldde)", verantwoordt zijn beslissing niet naar recht dat "de verjaringstermijn van drie jaar onmogelijk vanaf die kennisgeving is kunnen ingaan" en verantwoordt bijgevolg evenmin zijn beslissing om het vonnis van 26 juni 2007 te bevestigen, in zoverre het de rechtsvordering aanneemt die de verweerster op 17 juni 2004 heeft ingesteld en in zoverre het een geneesheer-deskundige aanstelt (schending van de artikelen 1, 2, 7, 14 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde, 1, 4, 19, 20 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, 1, 3, 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk).

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

Luidens artikel 3, 4°, van de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten, vermeldt elk document waarmee een beslissing of een administratieve handeling met individuele strekking uitgaande van een provinciale of gemeentelijke administratieve overheid ter kennis wordt gebracht van een bestuurde, de eventuele beroepsmogelijkheden, de instanties bij wie het beroep moet worden ingesteld en de geldende vormen en termijnen, en neemt bij ontstentenis de verjaringstermijn voor het indienen van het beroep geen aanvang.

De niet-vermelding van de mogelijke beroepsmogelijkheden heeft niet tot gevolg dat de verjaringstermijn van de vordering tot betaling van de vergoedingen niet ingaat.

Het arrest, dat beslist dat "de verjaringstermijn van drie jaar (bepaald in artikel 20, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967) onmogelijk is kunnen ingaan vanaf (de) kennisgeving" "van 21 september 2000 van het voorstel van (de eiseres) aan (de verweerster), (dat) (de) inlichtingen niet bevatte" betreffende het bestaan van een beroep en de termijn om die in te stellen, schendt artikel 3, 4°, van de wet van 12 november 1997.

Tweede onderdeel

Artikel 7 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde bepaalt dat de instellingen van sociale zekerheid en de diensten belast met de betaling van sociale prestaties gehouden zijn de belanghebbenden, uiterlijk op het moment van de uitvoering, in kennis te stellen van iedere hen betreffende gemotiveerde beslissing en dat de kennisgeving bovendien de bestaande mogelijkheden tot beroep moet vermelden, alsmede de vormen en termijnen die ter zake moeten worden nageleefd.

De niet-vermelding van de beroepstermijnen en -mogelijkheden heeft niet tot gevolg dat de verjaringstermijn van de vordering tot betaling van de vergoedingen niet ingaat.

Het arrest, dat uit die niet-vermelding afleidt dat "de verjaringstermijn, ingevoerd bij artikel 20, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967, niet is beginnen te lopen op het ogenblik dat (de verweerster), op 17 juni 2004, haar rechtsvordering instelde", schendt artikel 7 van de wet van 11 april 1995.

Beide onderdelen zijn gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Gelet op artikel 16, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, veroordeelt de eiseres in de kosten.

Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Bergen.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, derde kamer, te Brussel, door voorzitter Christian Storck, afdelingsvoorzitter Paul Mathieu, de raadsheren Christine Matray, Martine Regout en Mireille Delange, en in openbare terechtzitting van 10 mei 2010 uitgesproken door voorzitter Christian Storck, in aanwezigheid van procureur-generaal Jean-François Leclercq, met bijstand van griffier Marie-Jeanne Massart.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Robert Boes en overgeschreven met assistentie van griffier Philippe Van Geem.

De griffier, De afdelingsvoorzitter,