Hof van Cassatie - Arrest van 10 september 2003 (België)

Publicatie datum :
10-09-2003
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20030910-9
Rolnummer :
P031239F

Samenvatting

Een grief die voortvloeit uit een op het geslacht gegronde discriminatie, kan niet leiden tot onttrekking van de zaak aan een rechtscollege.

Arrest

Nr. P.03.1239.F.-
D. J., eiser tot verwijzing van de zaak van een rechtbank naar een andere wegens gewettigde verdenking.
I. Vordering
Bij verzoekschrift dat op 2 september 2003 op de griffie van het Hof is neergelegd en waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, verzoekt eiser om de zaak met nummer CH.41.60.10.4216/2001 van de notities van het parket van de procureur des Konings te Charleroi, wegens gewettigde verdenking te onttrekken aan de rechtbank van eerste aanleg van datzelfde rechtsgebied.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat gewettigde verdenking veronderstelt dat de rechtbank niet in staat is op een onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen in de zaak of bij de openbare opinie gewettigde verdenking kan doen ontstaan over zijn geschiktheid om op die wijze uitspraak te doen ;
Overwegende dat eiser de geschiktheid van elke vrouwelijke magistraat om hem te berechten, in vraag stelt ;
Dat een grief die voortvloeit uit een op het geslacht gegronde discriminatie, niet kan leiden tot onttrekking van de zaak aan een rechtscollege ;
Dat, bijgevolg, het verzoekschrift kennelijk niet ontvankelijk is ;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Gelet op de artikelen 542, tweede lid, en 545, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering ;
Verwerpt het verzoek ;
Veroordeelt eiser in de kosten.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter Marc Lahousse, de raadsheren Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close en Benoît Dejemeppe, en in openbare terechtzitting van tien september tweeduizend en drie uitgesproken door afdelingsvoorzitter Marc Lahousse, in aanwezigheid van advocaat-generaal Jean Spreutels, met bijstand van eerstaanwezend adjunct-griffier Fabienne Gobert.
Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Benoît Dejemeppe en overgeschreven met assistentie van eerstaanwezend adjunct-griffier Paul Van den Abbeel.
De eerstaanwezend adjunct-griffier, De raadsheer,