Hof van Cassatie - Arrest van 12 december 2012 (België)

Publicatie datum :
12-12-2012

Taal :
Frans - Nederlands

Size :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20121212-3

Rolnummer :
P.12.1244.F

Samenvatting

Ingeval van een tweede ademanalyse bepaalt artikel 3.6 van bijlage 2 van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen, alleen een tussentijd van minimum vijftien minuten tussen beide analyses, ingeval het toestel mondalcohol waarneemt; artikel 2.17 van die bijlage definieert mondalcohol als alcohol aanwezig in de afgegeven ademlucht, die niet afkomstig is van de longblaasjes.

Arrest

Nr. P.12.1244.F

PROCUREUR DES KONINGS TE DOORNIK,

tegen

S. S.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Doornik van 23 maart 2012 en is beperkt tot de beschikkingen die de verweerder vrijspreken van de telastlegging alcoholintoxicatie.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Het bestreden vonnis oordeelt dat de door het ademanalysetoestel weergegeven resultaten het misdrijf niet wettig kunnen vaststellen omdat er geen tussentijd van minimum vijftien minuten tussen de eerste en tweede meetcyclus in acht is geno-men.

De eiser voert aan dat die beslissing met name de artikelen 59, § 3, Wegverkeers-wet en 3.6 van bijlage 2 van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen schenden.

Krachtens het voormelde artikel 59, § 3, kan de bestuurder die een ademanalyse ondergaat, verzoeken dat onmiddellijk een tweede analyse wordt uitgevoerd.

Artikel 3.6 van bijlage 2 van het koninklijk besluit van 21 april 2007 voorziet al-leen in een tussentijd van minimum vijftien minuten tussen beide analyses, ingeval het toestel mondalcohol waarneemt.

Artikel 2.17 van de bijlage definieert mondalcohol als alcohol aanwezig in de af-gegeven ademlucht, die niet afkomstig is van de longblaasjes.

De appelrechters, die geen mondalcohol bij de verweerder hebben vastgesteld, in de zin van het voormelde artikel 2.17, beslissen niet naar recht dat, omdat er tus-sen beide metingen geen wachttijd van vijftien minuten in acht was genomen, er grond was om daaraan de bijzondere wettelijke bewijswaarde te ontnemen die het voormelde artikel 62, eerste en tweede lid, daaraan toekent.

Het middel is in zoverre gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de strafvorde-ring die tegen de verweerder is ingesteld wegens overtreding van artikel 34, § 2, 1°, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-telijk vernietigde vonnis.

Veroordeelt de verweerder tot de kosten.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Bergen, zitting houdende in hoger beroep.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 12 december 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Paul Maffei en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De afdelingsvoorzitter,