Hof van Cassatie - Arrest van 12 december 2012 (België)

Publicatie datum :
12-12-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20121212-4
Rolnummer :
P.12.1301.F

Samenvatting

Naar luid van artikel 195, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering vermeldt ieder veroordelend vonnis de feiten waaraan de gedaagden schuldig of waarvoor zij aansprakelijk geoordeeld worden, de straf, de burgerlijke veroordelingen en de toegepaste wetsbepaling; het vonnis dat nergens melding maakt van de straf waartoe de eiser is veroordeeld, schendt die wetsbepaling.

Arrest

Nr. P.12.1301.F

J.-P. P.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Nijvel van 28 juni 2012.

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ambtshalve middel : schending van artikel 195, eerste lid, Wetboek van Strafvor-dering

Krachtens artikel 195, eerste lid, Wetboek van Strafvordering vermeldt ieder ver-oordelend vonnis de feiten waaraan de gedaagden schuldig of waarvoor zij aan-sprakelijk geoordeeld worden, de straf, de burgerlijke veroordelingen en de toege-paste wetsbepaling.

Het vonnis dat nergens melding maakt van de straf waartoe de eiser is veroor-deeld, schendt de in het middel bedoelde wetsbepaling.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde vonnis.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, zitting houdende in hoger be-roep.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 12 december 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van Peter Hoet en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,