Hof van Cassatie - Arrest van 12 january 2012 (België)

Publicatie datum :
12-01-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120112-2
Rolnummer :
C.10.0639.N

Samenvatting

Artikel 39, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek legt niet de verplichting op te betekenen of de kennisgeving te laten gebeuren op de bij een lasthebber gekozen woonplaats wanneer de geadresseerde in België gedomicilieerd is (1) of, voor een rechtspersoon, er zijn maatschappelijke zetel heeft. (1) Cass. 26 feb. 2010, AR F.09.0021.N, AC, 2010, nr. 136, met concl. van advocaat-generaal Henkes in Pas.; zie Cass. 22 juni 2007, AR C.05.0032.N, AC, 2007, nr. 347.

Arrest

Nr. C.10.0639.N

QUEEN ASTRID HOSPITALITY nv, met zetel te 2018 Antwerpen, Koningin Astridplein 43,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Vilain XIIII-straat 17, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

1. ATOS WORLDLINE nv, met zetel te 1130 Brussel, Haachtsesteenweg 1442, die woonplaats kiest bij mr. Luc Vernimmen, advocaat met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 73,

verweerster,

2. F. F.,

verweerster, minstens in bindend en gemeen verklaring van het tussen te komen arrest opgeroepen partij,

3. H.A.F. ANVERS bvba, met zetel te 1050 Brussel, Louisalaan 360, die woonplaats kiest bij mr. Mul, advocaat met kantoor te 2020 Antwerpen, Vlaamse Kunstlaan 3,

verweerster, minstens in bindend en gemeen verklaring van het tussen te komen arrest opgeroepen partij.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van koophandel te Brussel van 7 juni 2010.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Wanneer de geadresseerde bij een lasthebber woonplaats heeft gekozen, mogen krachtens artikel 39, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, de betekening en de kennisgeving aan die woonplaats geschieden.

Die bepaling legt niet de verplichting op te betekenen of de kennisgeving te laten gebeuren op die bij een lasthebber gekozen woonplaats, wanneer de geadresseerde in België gedomicilieerd is of, voor een rechtspersoon, er zijn maatschappelijke zetel heeft.

2. Uit de beroepsakte blijkt dat de eiseres als adresgegevens van de eerste verweerster alleen de maatschappelijke zetel heeft vermeld.

De appelrechters stellen vast dat de kennisgeving van het verzoekschrift in hoger beroep aan de eerste verweerster niet op de door haar gekozen woonplaats is gebeurd.

Zij verklaren daarom het hoger beroep van de eiseres niet ontvankelijk.

Door aldus te oordelen schenden de appelrechters voormeld artikel 39, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek.

3. Gelet op de vernietiging van de beslissing over de niet-ontvankelijkheid van het hoofdberoep, moet de beslissing over de vergoeding wegens tergend en roekeloos beroep, die er nauw mee verbonden is, mee vernietigd worden.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar de rechtbank van koophandel te Leuven, rechtszitting houdende in hoger beroep.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit waarnemend eerste voorzitter Edward Forrier, als voorzitter, en de raadsheren Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns en Geert Jocqué, en in openbare rechtszitting van 12 januari 2012 uitgesproken door waarnemend eerste voorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal Guy

Dubrulle, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.