Hof van Cassatie - Arrest van 12 maart 2014 (België)

Publicatie datum :
12-03-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140312-4
Rolnummer :
P.13.1880.F

Samenvatting

Rijden in staat van alcoholintoxicatie is een wanbedrijf waarvan het bewijs, wanneer het door een adem- of bloedanalyse wordt geleverd, bijzonder bij wet is geregeld; wanneer de rechter zijn beslissing grondt op de resultaten van een meting van de alcoholconcentratie per liter uitgeademde alveolaire lucht of per liter bloed, dient hij zich te houden aan de bepalingen die de bijzondere gebruiksmodaliteiten vastleggen van de gebruikte toestellen (1). (1) Cass. 9 juni 2010, AR P.10.0384.F, AC 2010, nr. 404.

Arrest

Nr. P.13.1880.F

PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS,

tegen

C. G.,

Mr. Paul Thomas, advocaat bij de balie van Verviers.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Verviers van 24 oktober 2013.

De eiser voert in zijn verklaring van cassatieberoep, die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Het besturen van een motorvoertuig in staat van alcoholintoxicatie is een wanbe-drijf waarvan het bewijs, wanneer het door een adem- of bloedanalyse wordt gele-verd, bijzonder bij wet is geregeld. Indien de rechter zijn beslissing grondt op de resultaten van de alcoholconcentratie per liter uitgeademde alveolaire lucht of per liter bloed, dient hij zich te houden aan de bepalingen die de bijzondere gebruiks-modaliteiten van de gebruikte toestellen vastleggen.

Om de wettelijke bewijswaarde van een bijzonder bij wet geregeld bewijs verval-len te verklaren, moet de rechter vaststellen dat het werd verkregen met schending van een bepaling die de intrinsieke waarde ervan waarborgt.

De wet doet die bewijswaarde niet afhangen van de strikte en volledige vermel-ding van de toepasselijke voorschriften.

Het bewijs, dat is verkregen met een toestel dat de functies van ademtest en ademanalyse combineert, wordt door het vonnis geweerd op de enkele grond dat de verbaliserende agenten in hun proces-verbaal niet hebben vermeld dat ze alle bepalingen van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen hebben nageleefd, met inbegrip van artikel 7, krachtens welk de ademanalysator steeds vergezeld moet zijn van de gebruiksaanwijzing en in overeenstemming met de voorschriften moet worden ge-bruikt.

De vergissingen of nalatigheden bij het vermelden, door de opstellers van het pro-ces-verbaal, van de te eerbiedigen bepalingen, kunnen geen vermoeden opleveren van een schending van de daarin gestelde regels. De vonnisrechter dient immers in feite na te gaan of uit de gegevens van de zaak blijkt dat een vormvereiste niet werd nageleefd en moet, in voorkomend geval, de weerslag ervan op de intrinsie-ke waarde van het bewijs beoordelen.

Door uitspraak te doen zoals hierboven gesteld, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde vonnis.

Veroordeelt de verweerder tot de kosten.

Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Luik, zitting houdende in ho-ger beroep.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis en Gustave Steffens, en in openbare terechtzitting van 12 maart 2014 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bij-stand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Paul Maffei en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De afdelingsvoorzitter,