Hof van Cassatie - Arrest van 12 oktober 2012 (België)

Publicatie datum :
12-10-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20121012-5
Rolnummer :
C.12.0101.N

Samenvatting

De pachter kan zijn pachtrechten zonder toestemming van de verpachter overdragen aan zijn zoon, maar niet aan een landbouwvennootschap, ook al is zijn zoon beherend vennoot in deze vennootschap.

Arrest

Nr. C.12.0101.N

P D B,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, waar de eiser woonplaats kiest,

tegen

1. H D H,

verweerder,

2. LANDBOUWVENNOOTSCHAP D H,

verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cas-satie, met kantoor te 9051 Gent, Driekoningenstraat 3, waar de verweerders woonplaats kiezen.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde van 13 oktober 2011.

Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

cassatiemiddel

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid

1. De verweerders voeren aan dat de kritiek van de eiser op het bestreden vonnis nieuw en derhalve niet ontvankelijk is, daar hij in hoger beroep geen specifieke grief heeft aangevoerd tegen de beslissing van de vrederechter over de tegeneis van de verweerster waarin het bestaan van een pachtovereenkomst tussen de eiser en de verweerster wordt erkend.

2. De appelrechters stellen vast dat het hoger beroep van de eiser er onder meer toe strekt de tegeneis van de verweerster ongegrond te verklaren en te zeggen voor recht dat de verweerders de litigieuze landeigendom bezetten zonder recht noch titel.

Verder oordelen de appelrechters dat er een geldige pachtoverdracht was tussen de verweerders.

Het blijkt dat de eiser zich noch expliciet, noch impliciet heeft neergelegd bij het beroepen vonnis.

De grond van niet-ontvankelijkheid van het middel moet worden verworpen.

3. De verweerders voeren verder aan dat het middel nieuw en derhalve niet ont-vankelijk is, in zoverre de eiser aanvoert dat de beslissing niet naar recht verant-woord is op de veronderstelde grond dat X D H zijn pachtrechten heeft ingebracht in de vennootschap van de verweerster.

4. De eiser voert dit niet aan, zodat de grond van niet-ontvankelijkheid van het middel moet worden verworpen.

Gegrondheid

5. Artikel 34, eerste lid, Pachtwet laat de pachter toe zonder toestemming van de verpachter zijn pacht over te dragen aan onder meer zijn zoon.

Artikel 838, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat voor de toepas-sing van de pachtwet de exploitatie als beherend vennoot in een landbouwven-nootschap wordt gelijkgesteld met persoonlijke exploitatie. Dit geldt zowel ten aanzien van de pachter als van de verpachter wier rechten en verplichtingen on-verkort blijven voortbestaan.

6. Uit deze bepalingen volgt dat de pachter zijn pachtrechten zonder toestem-ming van de verpachter kan overdragen aan zijn zoon. Hieruit volgt niet dat de pachter deze rechten kan overdragen aan een landbouwvennootschap, ook al is zijn zoon beherend vennoot van deze vennootschap.

7. De appelrechters die oordelen dat er een geldige pachtoverdracht is gebeurd tussen de verweerder als pachter en de verweerster en die het beroepen vonnis be-vestigen dat het bestaan aanneemt van een pachtovereenkomst tussen de eiser en de verweerster, schenden de voormelde wetsbepalingen.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde vonnis.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Gent, rechtszitting hou-dende in hoger beroep.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Eric Stassijns, en de raadsheren Alain Smetryns, Koen Mestdagh en Geert Jocqué, en in openbare rechtszitting van 12 oktober 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzit-ter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Guy Dubrulle, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.

F. Adriaensen G. Jocqué K. Mestdagh

A. Smetryns E. Stassijns E. Dirix