Hof van Cassatie - Arrest van 13 maart 2013 (België)

Publicatie datum :
13-03-2013

Taal :
Frans - Nederlands

Size :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20130313-2

Rolnummer :
P.12.1830.F

Samenvatting

De vergoeding van de getroffene is beperkt wanneer hijzelf een fout heeft begaan die in oorzakelijk verband staat met de geleden schade; de rechter houdt desbetreffend rekening met het relatieve belang van de onderscheiden fouten, met andere woorden met de mate waarin zij het schadegeval kunnen veroorzaken.

Arrest

Nr. P.12.1830.F

1. J.-M. V. P.,

2. GRIVALIM nv,

Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

1. M. D. en

2. M.-L. C.,

3. AXA BELGIUM nv.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, correctionele kamer, van 11 oktober 2012.

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

(...)

C. In zoverre de cassatieberoepen van beide eisers gericht zijn tegen de be-slissingen die, op de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders, uit-spraak doen over

1. het beginsel van de aansprakelijkheid en de omvang van de schade van M.-L. C.

Middel

Beide onderdelen samen

Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en de artikelen 1382, 1383 en 1384, eerste en derde lid, Burgerlijk Wetboek.

De eisers verwijten het arrest dat het het gedeelte van de aansprakelijkheid ten las-te van de werkgever en het gedeelte ten laste van de gewonde werknemer, die bei-den schuld dragen, bepaalt door zijn beslissing om het gedeelte van de aansprake-lijkheid van de getroffene te verminderen, onder meer te gronden op zijn jeugdige leeftijd en zijn onervarenheid. De eisers voeren aan dat die elementen geen ver-band houden met de weerslag van de fout van de getroffene op de tot-standkoming van zijn eigen schade.

De vergoeding van de getroffene is beperkt wanneer hijzelf een fout heeft begaan die in oorzakelijk verband staat met de geleden schade. De rechter houdt dienaan-gaande rekening met het relatieve belang van de onderscheiden fouten, met andere woorden met de mate waarin zij het schadegeval hebben kunnen ver-oorzaken.

Het arrest omschrijft de fout van de verweerder als het feit dat hij zich niet als een normaal voorzichtige en zorgvuldige persoon heeft gedragen, te dezen omdat hij onder een draaiende transportband is gekropen, op een plaats waar dit gevaarlijk is.

Het arrest omschrijft de fout van de werkgever als volgt :

- niet-naleving van de verplichting om de transportband met een veiligheidssys-teem uit te rusten,

- verzuimd te hebben de aandacht van de verweerder te vestigen op het gevaar van die voorziening,

- nagelaten te hebben de werknemer duidelijke en aangepaste instructies op de werkplaats te geven,

- nalatig te zijn geweest ten aanzien van een jonge en onervaren werknemer die de roosters onder de niet-beveiligde transportband is blijven reinigen.

Door te verwijzen naar de leeftijd en het gebrek aan ervaring van de werknemer, wijzen de appelrechters op een omstandigheid die het risico op een ongeval doet toenemen. Aangezien het arrest de schuldige nalatigheid van de werkgever met name in het licht van die omstandigheid bepaalt, beoordeelt het zijn fout in ver-houding tot de weerslag ervan op de totstandkoming van de schade .

De op grond daarvan genomen beslissing om de eisers negentig per cent van de schade te doen vergoeden, is regelmatig met redenen omkleed en schendt de aan-gevoerde wetsbepalingen niet.

Het middel kan niet worden aangenomen.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen, in zoverre zij gericht zijn tegen de beslissingen die, op de burgerlijke rechtsvorderingen van M. D. en de naamloze vennootschap Axa Belgium, uitspraak doen over de omvang van de schade.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.

Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 13 maart 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Paul Maffei en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De afdelingsvoorzitter,