Hof van Cassatie - Arrest van 15 maart 2012 (België)

Publicatie datum :
15-03-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120315-10
Rolnummer :
F.11.0059.N

Samenvatting

Beroepskosten met betrekking tot het gebruik van voertuigen die niet aan de belastingplichtige zelf maar aan derden toebehoren, vallen onder de aftrekbeperking tot 75% voorzien in artikel 66, §1, WIB92.

Arrest

Nr. F.11.0059.N

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de directeur der belastingen te Tienen, met kantoor te 3300 Tienen, Goossensvest 11,

eiser,

tegen

GARAGE GEBROEDERS FEYAERTS bvba, met zetel te 3200 Aarschot, Leuvensesteenweg 526,

verweerster,

met als raadsman mr. Henri Vandebergh, advocaat bij de balie te Hasselt.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 6 mei 2010.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Artikel 66, §§ 1 tot 3, WIB92, zoals van toepassing op dit geschil, bepaalt:

"§ 1. Met uitzondering van de kosten van brandstof zijn beroepskosten met betrekking tot het gebruik van personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen, zoals deze zijn omschreven in de reglementering inzake inschrijving van motorvoertuigen, en op die voertuigen geleden minderwaarden, slechts tot 75 pct. aftrekbaar.

§ 2. Paragraaf 1 is niet van toepassing:

1° op voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor een taxidienst of voor verhuring met bestuurder en op grond daarvan van de verkeersbelasting op de autovoertuigen vrijgesteld zijn;

2° op voertuigen die in erkende autorijscholen uitsluitend worden gebruikt voor praktisch onderricht en daartoe speciaal zijn uitgerust;

3° op voertuigen die uitsluitend aan derden worden verhuurd.

§ 3. De in § 1 vermelde beroepskosten omvatten de kosten die zijn gedaan met betrekking tot de in § 2, 1° en 3°, vermelde voertuigen die toebehoren aan derden, zomede het bedrag van de in dit artikel vermelde kosten die aan derden worden terugbetaald."

2. Uit deze bepaling volgt dat de in artikel 66, § 2, 3°, WIB92 bedoelde kosten met betrekking tot voertuigen die niet aan de belastingschuldige zelf maar aan derden toebehoren, onder de aftrekbeperking van § 1 vallen.

3. De appelrechters die vaststellen dat de betrokken voertuigen eigendom zijn van een zustervennootschap van de verweerster, hebben niet zonder schending van voormeld artikel 66, § 3, WIB92 kunnen beslissen dat deze voertuigen niet onderworpen zijn aan de aftrekbeperking van artikel 66, § 1, WIB92.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing hieromtrent over aan de feitenrechter.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit waarnemend eerste voorzitter Edward Forrier, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Eric Dirix, de raadsheren Koen Mestdagh, Geert Jocqué en Filip Van Volsem, en op de openbare rechtszitting van 15 maart 2012 uitgesproken door waarnemend eerste voorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Thijs, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.