Hof van Cassatie - Arrest van 15 mei 2012 (België)

Publicatie datum :
15-05-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120515-4
Rolnummer :
P.12.0010.N

Samenvatting

Een memorie door de griffie van het Hof ontvangen, die noch de naam, noch de voornaam vermeldt van de persoon wiens middelen daarin worden aangegeven, is niet ontvankelijk.

Arrest

Nr. P.12.0010.N

F. R. H. B.,

beklaagde,

eiser,

met als raadsman mr. Robert Raets, advocaat bij de balie te Antwerpen,

tegen

S. L., handelend als voogd ad hoc voor de minderjarige S. V. L.,

burgerlijke partij,

verweerster.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 23 november 2011.

In een memorie worden grieven aangevoerd.

Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de memorie

1. Krachtens artikel 420bis Wetboek van Strafvordering komt het recht om een memorie op te stellen waarin zijn middelen worden aangegeven toe aan de eiser in cassatie.

2. De eiser in cassatie identificeert zich als F., R., H. B., geboren te Keulen-Ehrenfeld (Duitsland) op 14 augustus 1955, wonende te 2000 Antwerpen.

De memorie die op 13 februari 2012 door de griffie van het Hof werd ontvangen, vermeldt noch de naam, noch de voornaam van de persoon wiens middelen daarin worden aangegeven. Deze persoon zou geboren zijn te Mortsel op 2 februari 1959 en wonen te 2840 Rumst.

De memorie is niet ontvankelijk.

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

3. Het arrest bevestigt de vrijspraak van de eiser voor de telastlegging C.II.

In zoverre het cassatieberoep tegen deze beslissing is gericht, is het niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Bepaalt de kosten op 79,07 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit raadsheer Paul Maffei, als waarnemend voorzitter, en de raadsheren Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch en Peter Hoet, en op de openbare rechtszitting van 15 mei 2012 uitgesproken door waarnemend voorzitter Paul Maffei, in aanwezigheid van advocaat-generaal Marc Timperman, met bijstand van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.