Hof van Cassatie - Arrest van 15 november 2013 (België)

Publicatie datum :
15-11-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20131115-3
Rolnummer :
C.13.0105.F

Samenvatting

Artikel 30, §3, van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke verbiedt de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg niet om een andere rechter van de rechtbank te belasten met de opdracht de rechtsdag te bepalen.

Arrest

Nr. C.13.0105.F

PROCUREUR DES KONINGS,

tegen

M.-S. D.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg te Luik van 1 februari 2013.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in het cassatieberoep, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Eerste middel

Krachtens artikel 30, § 3, van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, wordt het hoger beroep tegen een vonnis dat de vrederechter met toepassing van die wet heeft gewezen, ingesteld bij verzoekschrift gericht tot de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, die de datum van de zitting bepaalt, en wordt de zaak toegewezen aan een kamer met drie rechters.

Die bepaling verbiedt de voorzitter niet om een andere rechter van de rechtbank te belasten met de opdracht de rechtsdag te bepalen.

Het middel, dat ervan uitgaat dat die bepaling alleen aan de voorzitter de be-voegdheid verleent om de rechtsdag te bepalen, faalt naar recht.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door voor-zitter Christian Storck, raadsheer Didier Batselé, afdelingsvoorzitter Albert Fettweis; de raadsheren Alain Simon en Michel Lemal, en in openbare terechtzit-ting van 15 november 2013 uitgesproken door voorzitter Christian Storck, in aan-wezigheid van advocaat-generaal Thierry Werquin, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Beatrijs Deconinck en overgeschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,