Hof van Cassatie - Arrest van 15 november 2013 (België)

Publicatie datum :
15-11-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20131115-4
Rolnummer :
D.13.0003.F

Samenvatting

De stageverplichtingen in artikel 435, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, worden vastgesteld door de reglementen van de communautaire ordes en, aanvullend, door die van de balies.

Arrest

Nr. D.13.0003.F

R. N.,

Mr. Martin Lebbe, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

1. STAFHOUDER VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN VAN DE BALIE TE CHARLEROI,

Mr. François T'Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie,

2. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUS-SEL.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de Franstalige en Duitstalige tuchtraad van beroep van de advocaten van 19 december 2012.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert een middel aan in het cassatieverzoekschrift, waarvan een eenslui-dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Luidens artikel 435, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek stelt de raad van de Orde de stageverplichtingen vast, onverminderd de bevoegdheid verleend aan de Orde van Vlaamse balies en aan de Ordre des barreaux francophones et germanophone krachtens artikel 495.

Artikel 495, eerste lid, bepaalt dat de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des Barreaux francophones et germanophone, elk voor de balies die deel ervan uit-maken, bevoegd zijn voor de stage en de beroepsopleiding van de advocaten-stagiairs behorende tot die balies.

Volgens artikel 496, eerste lid, stellen die communautaire ordes, met betrekking tot de in artikel 495 bepaalde bevoegdheden, passende reglementen vast.

Krachtens artikel 498 zijn die reglementen van toepassing op alle advocaten van de balies, die ofwel van de Orde van Vlaamse Balies, ofwel van de Ordre des Barreaux francophones et germanophone deel uitmaken, al naargelang voor-noemde reglementen door de ene dan wel door de andere orde werden aangeno-men,

Krachtens artikel 499 moeten de raden van de Orde van Advocaten van de balies toezien op de toepassing van die reglementen.

Krachtens artikel 500 zijn de reglementen dwingend voor de balies die tot de be-trokken communautaire orde behoren, welke voor die aangelegenheden alleen aanvullende reglementen kunnen uitvaardigen.

Uit die bepalingen en uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 4 juli 2001 tot wijziging, met betrekking tot de structuren van de balie, van het Gerech-telijk Wetboek en van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis, blijkt dat de in artikel 435, eerste lid, bedoelde verplichtingen van de stage vastgesteld worden door de reglementen van de com-munautaire ordes en, aanvullend, door die van de balies.

Krachtens artikel 435, derde lid, moet de raad van de Orde van advocaten toezien op het nakomen van alle verplichtingen van de stage. Het vierde lid bepaalt dat iedere stagiair die uiterlijk vijf jaar na zijn inschrijving op de lijst van de stagiairs niet doet blijken dat hij alle door zijn balie gestelde verplichtingen is nagekomen, uit de lijst kan worden weggelaten.

Uit het geheel van de voormelde bepalingen volgt dat de Orde van advocaten krachtens artikel 435 erop moet toezien dat de advocaten-stagiairs de hen opge-legde stageverplichtingen nakomen, niet alleen op grond van de reglementen van de balie maar ook op grond van die van de betrokken communautaire orde, en dat zij degene die niet alle voormelde verplichtingen is nagekomen, van de lijst van stagiairs weglaten.

Het middel, volgens hetwelk het feit dat de eiser niet kan aantonen dat hij een verplichting is nagekomen die bepaald is in het stagereglement dat is goedgekeurd door de Ordre des barreaux francophones et germanophone maar niet door zijn balie, niet naar recht kan verantwoorden dat hij van de lijst van stagiairs is wegge-laten, faalt naar recht.

Dictum

Het Hof

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door voor-zitter Christian Storck, raadsheer Didier Batselé, afdelingsvoorzitter Albert Fet-tweis, de raadsheren Alain Simon en Michel Lemal, en in openbare terechtzitting van 15 november 2013 uitgesproken door voorzitter Christian Storck, in aanwe-zigheid van advocaat-generaal Thierry Werquin, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Eric Dirix en overgeschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De afdelingsvoorzitter,