Hof van Cassatie - Arrest van 16 november 2011 (België)

Publicatie datum :
16-11-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20111116-1
Rolnummer :
P.11.0955.F

Samenvatting

Conclusie van procureur-generaal Leclercq.

Arrest

Nr. P.11.0955.F

A. L.,

Mr. Vittorio Di Zenzo, advocaat bij de balie te Bergen.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Bergen van 12 april 2011.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zeven middelen aan.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(...)

Tweede en derde middel samen

De eiser voert aan dat de appelrechters de strafvordering niet ontvankelijk en de processen-verbaal nietig hadden moeten verklaren, op grond dat de rechtspleging haar oorsprong vindt in een onregelmatig ingrijpen van twee stadswachten die hun bevoegdheden te buiten zijn gegaan door zijn voertuig te achtervolgen, het ver-volgens tot stilstand te brengen en hem fysiek te dwingen ter plaatse te blijven.

In zoverre het tweede middel aanvoert dat de stadswachten zijn opgetreden buiten het grondgebied van hun gemeente waar zij hun taken uitoefenden en dat zij daden hebben gesteld die zijn voorbehouden aan bevoegde personen, door de eiser aanwijzingen te geven in de zin van artikel 11 Wegverkeerswet, vereist dit het onderzoek van feitelijke gegevens, wat niet tot de bevoegdheid van het Hof behoort, en is het bijgevolg niet ontvankelijk.

Het is eveneens niet ontvankelijk, bij gebrek aan nauwkeurigheid, in zoverre het niet vermeldt welke bepalingen van de Wet Politieambt de appelrechters zouden geschonden hebben.

Krachtens artikel 1, 3°, Voorlopige Hechteniswet, geeft iedere particulier die ie-mand vasthoudt die op heterdaad werd betrapt, de feiten onverwijld aan bij een agent van de openbare macht.

Die bepaling schendt noch de artikelen 12 en 22 Grondwet, noch artikel 8 EVRM.

In zoverre het tweede middel aanvoert dat alleen een agent van een politiedienst iemand, zelfs maar voorlopig, kan aanhouden, faalt het naar recht.

De appelrechters wijzen erop dat de eiser nergens in zijn verklaring had aange-voerd dat een ander voertuig hem zou achtervolgd hebben. Zij oordelen dat de be-trokken stadswachten alleen hun burgerplicht hebben vervuld, zonder daarbij hun hoedanigheid te vermelden, door te pogen te verhinderen dat een bestuurder wiens staat van dronkenschap zij hadden opgemerkt, zou verderrijden op de openbare weg en de overige weggebruikers in gevaar zou brengen. Het vonnis ver-meldt ook dat, hoewel die agenten de eiser de sleutels van zijn voertuig hebben afgenomen in afwachting van de komst van de vooraf door één van hen opgeroepen politiediensten, dit initiatief gerechtvaardigd was door het onverantwoordelijk gedrag van die bestuurder, die nog verschillende kilometers zijn weg heeft vervolgd, waarbij hij twee ongevallen heeft veroorzaakt, en niet geaarzeld heeft het leven van de andere weggebruikers in gevaar te brengen. Ten slotte preciseert het vonnis dat bij aankomst van de politie de gebruikelijke onderzoeksverrichtingen hebben plaatsgevonden, waaronder het verhoor van die agenten in hun hoedanigheid van getuigen.

Met die overwegingen omkleden de appelrechters hun beslissing om de vervolging ontvankelijk te verklaren regelmatig met redenen en verantwoorden ze naar recht.

De middelen kunnen in zoverre niet worden aangenomen.

(...)

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 16 november 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van procureur-generaal Jean-François Leclercq, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Filip Van Volsem en over-geschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,