Hof van Cassatie - Arrest van 17 oktober 2003 (België)

Publicatie datum :
17-10-2003
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20031017-5
Rolnummer :
C030015F

Samenvatting

Het feit dat de rechter acht slaat op bepaalde gegevens van een deskundigenverslag impliceert niet dat hij de besluiten ervan overneemt (1). (1) Cass., 5 april 1996, AR nr A.94.0002.F, nr 111.

Arrest

Nr. C.03.0015.F.-
C. Y.,
Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie,
tegen
WAALS GEWEST,
Mr. Lucien Simont, advocaat bij het Hof van Cassatie,
I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 15 maart 2000 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middelen
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het bestreden vonnis vermeldt "dat (eiser) geen enkel gegeven aanbrengt dat de redenering van de eerste rechter kan tegenspreken, wiens beslissing op alle punten zal worden bevestigd" ;
Dat het aldus de gronden overneemt waarop het beroepen vonnis zijn beslissing laat steunen ;
Eerste onderdeel
Overwegende dat het bestreden vonnis, noch op eigen gronden, noch op die van de eerste rechter, verwijst naar de in het middel weergegeven besluiten van het deskundigenverslag ;
Dat het feit dat de rechter acht slaat op bepaalde gegevens van een deskundigenverslag, niet impliceert dat hij de besluiten ervan overneemt ;
Dat het bestreden vonnis, met de consideransen waartegen het middel opkomt, de bewijskracht van het deskundigenverslag niet miskent ;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen ;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep ;
Veroordeelt eiser in de kosten.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter Claude Parmentier, de raadsheren Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu en Philippe Gosseries, en in openbare terechtzitting van zeventien oktober tweeduizend en drie uitgesproken door afdelingsvoorzitter Claude Parmentier, in aanwezigheid van advocaat-generaal André Henkes, met bijstand van griffier Marie-Jeanne Massart.
Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Ghislain Dhaeyer en overgeschreven met assistentie van griffier Philippe Van Geem.
De griffier, De raadsheer,