Hof van Cassatie - Arrest van 19 november 2012 (België)

Publicatie datum :
19-11-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20121119-4
Rolnummer :
S.11.0104.F

Samenvatting

De werkloze die valse attesten van het zoeken naar werk voorlegt, bij een eerste gesprek na afloop waarvan hij niet kan worden uitgesloten van het genot van uitkeringen, maakt geen gebruik van onjuiste stukken teneinde te kwader trouw uitkeringen te verkrijgen waarop hij geen recht heeft (1). (1) Zie de conclusie van het openbaar ministerie in Pas. nr. ...

Arrest

Nr. S.11.0104.F

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING

Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

L. M.,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Luik van 24 mei 2011.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 2 oktober 2012 een conclusie neergelegd op de griffie.

Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot werd in zijn conclusie gehoord.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift waarvan een eensluidend afschrift aan dit ar-rest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Krachtens artikel 155, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, kan de werkloze die gebruik maakt van onjuiste stukken teneinde te kwader trouw uitkeringen te verkrijgen waarop hij geen recht heeft, van het genot van de uitkeringen uitgesloten worden.

Krachtens artikel 59quater, § 4, van dat koninklijk besluit informeert de directeur, indien hij vaststelt dat de werkloze voldoende inspanningen heeft verricht om zich te integreren in de arbeidsmarkt, de werkloze over deze positieve evaluatie. De werkloze wordt eveneens geïnformeerd dat hij voor een nieuw onderhoud zal worden uitgenodigd, ten vroegste na het verstrijken van een termijn van 16 maan-den die ingaat op de dag na dit gesprek of later.

Krachtens artikel 59quater, § 5, van datzelfde koninklijk besluit wordt de werk-loze, indien de directeur vaststelt dat hij geen voldoende inspanningen heeft ver-richt om zich te integreren in de arbeidsmarkt, uitgenodigd om een schriftelijke overeenkomst te ondertekenen waarin hij zich verbindt de concrete acties uit te voeren. Overeenkomstig artikel 59quinquies , § 5, wordt de werkloze, indien de directeur bij een tweede onderhoud vaststelt dat de werkloze de aangegane over-eenkomst niet heeft nageleefd, uitgenodigd om een nieuwe schriftelijke overeen-komst te ondertekenen waarin hij zich ertoe verbindt de concrete acties uit te voe-ren en vormt de werkloze bovendien het voorwerp van een tijdelijke maatregel tot ontzegging van uitkeringen.

Uit die bepalingen volgt dat de werkloze die gebruik maakt van valse attesten van het zoeken naar werk, in het kader van het eerste onderhoud na afloop waarvan hem geen uitkering kan worden ontzegd, geen gebruik maakt van onjuiste stukken teneinde te kwader trouw uitkeringen te verkrijgen waarop hij geen recht heeft.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, derde kamer, te Brussel, door afde-lingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Martine Regout, Alain Simon, Mi-reille Delange en Michel Lemal, en in openbare terechtzitting van 19 november 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, in aanwezigheid van advocaat-generaal Jean Marie Genicot, met bijstand van griffier Patricia De Wa-dripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Geert Jocqué en overge-schreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,