Hof van Cassatie - Arrest van 19 september 2011 (België)

Publicatie datum :
19-09-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110919-3
Rolnummer :
C.10.0680.N

Samenvatting

De appelrechters die het oorzakelijk verband tussen de fout van verweerders en de door de eiser aangevoerde schade uitsluiten op grond van een daad van de eiser die tot het ontstaan van de schade heeft bijgedragen, maar die niet impliceert dat die schade zich zonder de fout van de verweerders ook zou voorgedaan hebben zoals ze zich heeft voorgedaan, schenden artikel 1382 B.W.

Arrest

Nr. C.10.0680.N

D.A.,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, waar de eiser woonplaats kiest,

tegen

1. VERENIGING DER MEDE-EIGENAARS VAN HET APPARTEMENTSGEBOUW RESIDENTIE THILDONCK, vertegenwoordigd door haar syndicus, de heer M.V.B.,

2. R. V. S.,

3. A. S.,

4. A. S.,

5. J. C.,

6. R.M.,

7. R.J.,

8. M. V. B.,

9. I.J.,

10. I.B.,

11. M.M.,

verweerders,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de verweerders woonplaats kiezen.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout van 14 juni 2010.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 28 juni 2011 verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Hoewel de rechter onaantastbaar de feiten beoordeelt waaruit hij afleidt of er al dan niet een causaal verband tussen fout en schade bestaat, gaat het Hof na of de rechter uit zijn vaststellingen naar recht zijn beslissing heeft kunnen afleiden.

2. De appelrechters oordelen dat hoewel de verweerders onzorgvuldig gehandeld hebben, er geen sprake is van een oorzakelijk verband tussen de gevorderde schade en de fout, op grond van de vaststellingen dat het de eiser reeds langer bekend was dat het terras niet vergund was en dat hij ondanks de snelle en hevige reactie van de verweerders het toch aangewezen achtte om een verkoopcompromis te sluiten en om een woning aan te kopen, welke beslissing hij op eigen risico nam.

3. Door het oorzakelijk verband tussen de fout van de verweerders en de door de eiser aangevoerde schade uit te sluiten op grond van een daad van de eiser die tot het ontstaan van de schade heeft bijgedragen, maar die niet impliceert dat die schade zich zonder de fout van de verweerders ook zou hebben voorgedaan zoals ze zich heeft voorgedaan, schenden de appelrechters artikel 1382 Burgerlijk Wetboek.

Het middel is in zoverre gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het eisers vordering tot het verkrijgen van een schadevergoeding ongegrond verklaart.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, zitting houdende in hoger beroep.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Edward Forrier, als voorzitter, en de raadsheren Eric Dirix, Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck en Alain Smetryns, en in openbare terechtzitting van 19 september 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal Ria Mortier, met bijstand van griffier Johan Pafenols.