Hof van Cassatie - Arrest van 19 september 2012 (België)

Publicatie datum :
19-09-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120919-4
Rolnummer :
P.12.1383.F

Samenvatting

Artikel 127, § 2 en 3, van het Wetboek van Strafvordering, vereist niet dat de raadkamer zitting houdt om vast te stellen dat de regeling van de rechtspleging van rechtswege is geschorst door het indienen, binnen de wettelijke termijn, van een verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten.

Arrest

Nr. P.12.1383.F

E. B.,

Mr. Renaud Duquesne, advocaat bij de balie te Marche-en-Famenne.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, ka-mer van inbeschuldigingstelling, van 28 juni 2012.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die met toepas-sing van de artikelen 135 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering uit-spraak doet

Eerste middel

Artikel 127, § 2 en 3, Wetboek van Strafvordering, vereist niet dat de raadkamer zitting houdt om vast te stellen dat de regeling van de rechtspleging van rechtswe-ge is geschorst door het indienen, binnen de wettelijke termijn, van een verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten.

Het middel, dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 19 september 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Alain Bloch en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,