Hof van Cassatie - Arrest van 20 april 2011 (België)

Publicatie datum :
20-04-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110420-4
Rolnummer :
P.11.0378.F

Samenvatting

De partij die de vordering tot regeling van rechtsgebied heeft ingesteld, heeft niet het recht om in verzet te komen tegen een arrest van het Hof dat daarover uitspraak doet (1). (1) Zie Cass. 8 feb. 1984, AR 3408, AC, 1983-1984, nr. 312.

Arrest

Nr. P.11.0378.F

G. F.,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De eiser heeft op 28 februari 2011 een geschrift neergelegd waarin staat dat hij krachtens artikel 533 Wetboek van Strafvordering, in verzet komt tegen het arrest dat op 5 januari 2011 onder het nummer P.10.1926.F van de algemene rol van het Hof is gewezen.

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Het arrest waartegen de eiser verklaart in verzet te komen, wijst het door hem op 10 december 2010 ingediende verzoek af waarin hij vraagt dat het rechtsgebied zou worden geregeld daar hij een burgerlijke rechtsvordering heeft ingesteld voor twee onderzoeksrechters die niet tot hetzelfde rechtsgebied behoren.

De partij die de vordering tot regeling van rechtsgebied heeft ingediend heeft niet het recht om in verzet te komen tegen een arrest van het Hof dat daarover uitspraak doet.

Het verzet van de eiser is niet ontvankelijk.

Er is geen grond om acht te slaan op het geschrift "conclusie", dat op 18 april 2011 op de griffie is afgegeven en waarvan de inhoud geen verband houdt met de niet-ontvankelijkheid van het rechtsmiddel.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het verzet.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 20 april 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Etienne Goethals en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De afdelingsvoorzitter,