Hof van Cassatie - Arrest van 20 maart 2013 (België)

Publicatie datum :
20-03-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130320-3
Rolnummer :
P.13.0016.F

Samenvatting

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Arrest

Nr. P.13.0016.F

C. P.,

Mr. Pascal Rodeyns, advocaat bij de balie te Luik,

tegen

1. C. G.,

2. M. D.,

3. N. T.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, cor-rectionele kamer, van 30 november 2012.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende beslissing op de strafvordering tegen de eiser

Eerste middel

De eiser voert aan dat het arrest niet naar recht verantwoordt waarom het zijn verweermiddel afwijst, dat stelt dat hij die vrijwillig afstand heeft gedaan van zijn misdadig opzet, niet als mededader kan worden veroordeeld voor misdrijven die zijn gepleegd door zij die het hebben uitgevoerd.

Wat de dader van een poging tot misdaad of van een wanbedrijf betreft, bestaat vrijwillige afstand erin om spontaan van zijn voornemen af te zien vooraleer het misdrijf wordt voltrokken.

Ontstentenis van vrijwillige afstand is dus geen voorwaarde voor het bestaan van strafbare deelneming aan een voltrokken misdrijf.

Hij die door misbruik van gezag of macht een misdrijf rechtstreeks heeft uitgelokt, wordt als de dader van dat misdrijf beschouwd, ook al neemt hij geen deel aan de uitvoering van de feiten.

Het arrest wijst erop dat de eiser de andere beklaagden heeft aangezet om de fei-ten voor zijn rekening te plegen en ervoor heeft gezorgd dat hij daaraan niet daadwerkelijk deelnam, zonder evenwel zich er niet meer voor te interesseren met de bedoeling om minder risico te lopen.

Aangezien poging tot deelname aan een misdrijf niet bij wet strafbaar is, dienden de appelrechters het voorgedragen verweermiddel niet te beantwoorden. De naar recht verantwoorde afwijzing, in de hierboven gestelde bewoordingen, miskent noch het recht van verdediging, noch het recht op een eerlijk proces.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

De eiser verwijt het arrest dat het hem als mededader beschouwt van de willekeu-rige vrijheidsberoving van de slachtoffers, hoewel hij die niet ter plaatse was, hun vrijheidsberoving noch gewild noch gepland heeft.

Het arrest wijst er evenwel op, met een feitelijke beoordeling waarop het Hof geen toezicht vermag uit te oefenen, dat de eiser niet onwetend was van de omvang van het leed dat de slachtoffers wachtte en van de uiteindelijk aangewende modus operandi.

Het middel dat opkomt tegen de onaantastbare beoordeling van de feitenrechters, is niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 20 maart 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Luc Van hoogenbemt en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,