Hof van Cassatie - Arrest van 21 november 2013 (België)

Publicatie datum :
21-11-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20131121-3
Rolnummer :
F.12.0133.N

Samenvatting

De algemene bewoordingen waarin artikel 90, 1°, WIB92 is gesteld, brengen met zich mee dat het aankopen, verbouwen en vervolgens verkopen van onroerende goederen een daarin bedoelde verrichting kan zijn; wanneer deze verrichting geen normale verrichting van beheer van een privé-vermogen is, is de bij de verkoop gerealiseerde meerwaarde integraal belastbaar op grond van artikel 90, 1°, WIB92, verminderd met de kosten bedoeld in artikel 97 WIB92.

Arrest

Nr. F.12.0133.N

1. S.,

2. S.N.,

eisers,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187, bus 302, waar de eisers woonplaats kiezen,

tegen

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12,

verweerder,

vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cas-satie, met kantoor te 9051 Gent, Drie Koningenstraat 3, waar de verweerder woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 28 februari 2012.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 30 mei 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. De appelrechters oordelen dat:

- de belangrijkheid van de verrichtingen, de organisatie die ze impliceren, het feit dat de verrichtingen in het verlengde liggen van de eigenlijke beroepsactiviteit, het normaal beheer van een goede huisvader overstijgen;

- de volledige opbrengst die de eisers konden opstrijken, niet anders kan voort-vloeien dan uit de hoger beschreven verrichtingen.

2. De appelrechters die op die gronden beslissen tot de belastbaarheid van de meerwaarde op grond van artikel 90, 1°, WIB92 beantwoorden en verwerpen het in het middel bedoelde verweer.

Het middel mist feitelijke grondslag.

Tweede middel

3. Artikel 90, 1°, WIB92, zoals te dezen van toepassing, bepaalt dat diverse inkomsten zijn, onverminderd het bepaalde in 8°, 9° en 10°, winst of baten hoe ook genaamd, die zelfs occasioneel of toevallig, buiten het uitoefenen van een be-roepswerkzaamheid, voortkomen uit enige prestatie, verrichting of speculatie of uit diensten bewezen aan derden, daaronder niet begrepen normale verrichtingen van beheer van een privé-vermogen bestaande uit onroerende goederen, porte-feuillewaarden en roerende voorwerpen.

De algemene bewoordingen waarin artikel 90, 1°, WIB92 is gesteld, brengen met zich mee dat het aankopen, verbouwen en vervolgens verkopen van onroerende goederen een daarin bedoelde verrichting kan zijn.

Wanneer deze verrichting geen normale verrichting van beheer van een privé-vermogen is, is de bij de verkoop gerealiseerde meerwaarde integraal belastbaar op grond van artikel 90, 1°, WIB92, verminderd met de kosten bedoeld in artikel 97 WIB92.

4. De appelrechters die oordelen dat de volledige opbrengst die de eisers kon-den opstrijken niet anders kan dan voortvloeien uit de beschreven abnormale ver-richtingen en dat de volledige meerwaarde bijgevolg belastbaar is, verantwoorden hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eisers op 383,11 euro en voor de verweerder op 188,49 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman en Koenraad Moens, en in openbare rechtszitting van 21 november 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Thijs, met bijstand van griffier Johan Pafenols.

J. Pafenols K. Moens B. Wylleman

G. Jocqué K. Mestdagh E. Dirix