Hof van Cassatie - Arrest van 23 january 2013 (België)

Publicatie datum :
23-01-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130123-5
Rolnummer :
P.12.0415.F

Samenvatting

Voor wettige zelfverdediging is evenredigheid vereist tussen de ernst van de aanval en de ernst van het geweld dat is gebruikt om de aanval af te weren, en niet tussen het geweld van degene die zich verdedigt en de verwondingen die zijn tegenstander daardoor heeft opgelopen.

Arrest

Nr. P.12.0415.F

D. W.,

Mr. Marc Vanderweckene, advocaat bij de balie te Luik,

tegen

M. S.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, cor-rectionele kamer, van 2 februari 2012.

De eiser voert in een verzoekschrift met als opschrift memorie, dat aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(...)

B. Cassatieberoep van de eiser, burgerlijke partij

Derde middel

De eiser voert aan dat er ten gunste van de tegenpartij geen wettige verdediging in aanmerking kon worden genomen, aangezien het arrest vaststelt dat hij zwaarder werd gewond dan hem en dat zijn verwondingen niet in verhouding staan tot de verdediging die ze heeft veroorzaakt.

In strijd met wat het middel aanvoert, is voor wettige zelfverdediging evenredig-heid vereist tussen de ernst van de aanval en de ernst van het geweld dat is ge-bruikt om dit af te weren, en niet tussen het geweld van degene die zich verdedigt en de verwondingen die zijn tegenstander daardoor heeft opgelopen.

Het middel faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 23 januari 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Peter Hoet en overge-schreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,