Hof van Cassatie - Arrest van 23 oktober 2012 (België)

Publicatie datum :
23-10-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20121023-3
Rolnummer :
P.12.1581.N

Samenvatting

Uit de tekst van de artikelen 95/2, § 1 en § 2, Wet Strafuitvoering, de algemene economie van deze wet en de wetgeschiedenis volgt dat de strafuitvoeringsrechtbank over de terbeschikkingstelling dient te beslissen vóór het verstrijken van de effectieve hoofdstraf; eens dat tijdstip is bereikt, kan de strafuitvoeringsrechtbank geen beslissing meer nemen (1). (1) Zie conclusie O.M.

Arrest

Nr. P.12.1581.N

PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT,

eiser,

tegen

K. A.,

veroordeelde tot een vrijheidsstraf, gedetineerd,

verweerder.

I. RECHTPSLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent van 24 september 2012.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft op 15 oktober 2012 een conclusie neergelegd ter griffie.

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht en eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 95/2 Wet Strafuitvoering; aan-gezien de termijnen in dit artikel bepaald niet op straffe van nietigheid zijn voor-geschreven en er geen sanctie is bepaald indien de termijnen niet worden nage-leefd, kan het vonnis niet naar recht oordelen dat het advies van de directeur als niet-ontvankelijk moet worden aangezien daar de rechter zelf de termijn van arti-kel 95/2 Wet Strafuitvoering niet kan respecteren.

2. Volgens artikel 95/2, § 1 en § 2, Wet Strafuitvoering neemt de terbeschik-kingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank die overeenkomstig de artikelen 34bis tot en met 34quater Strafwetboek ten aanzien van de veroordeelde is uitge-sproken, een aanvang bij het verstrijken van de effectieve hoofdstraf en beslist de strafuitvoeringsrechtbank voorafgaand aan het verstrijken van de effectieve hoofdstraf, overeenkomstig de procedure bepaald in afdeling 3, hetzij tot vrij-heidsbeneming, hetzij tot invrijheidstelling onder toezicht van de terbeschikking-gestelde veroordeelde.

Artikel 95/3, § 1, van dezelfde wet, bepaalt dat, indien de veroordeelde gedeti-neerd is, de directeur uiterlijk vier maanden vóór het verstrijken van de effectieve hoofdstraf een advies uitbrengt. Deze termijn is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven.

3. Uit de tekst van de artikelen 95/2, § 1 en § 2, Wet Strafuitvoering, de alge-mene economie van deze wet en de wetgeschiedenis volgt dat de strafuitvoerings-rechtbank over de terbeschikkingstelling dient te beslissen vóór het verstrijken van de effectieve hoofdstraf. Eens dat tijdstip is bereikt, kan de strafuitvoerings-rechtbank geen beslissing meer nemen.

4. Het vonnis dat dateert van 24 september 2012 stelt vast dat de verweerder reeds op 11 mei 2012 einde hoofdstraf had bereikt en dat in deze omstandigheden het advies uitgebracht op 21 mei 2012 dat ter griffie werd neergelegd op 6 juni 2012, het voor de rechtbank onmogelijk maakt om het artikel 95/2 Wet Strafuit-voering na te leven en de procedure te voeren conform Titel XIbis, Hoofdstuk 1, afdeling 2 Wet Strafuitvoering.

Het middel, al was het gegrond, kan niet tot cassatie leiden en is bijgevolg niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Bepaalt de kosten op 0 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Paul Maffei, als voorzitter, en de raadsheren Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Peter Hoet en Antoine Lievens, en op de openbare rechtszitting van 23 oktober 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Paul Maffei, in aanwezigheid van eerste advocaat-generaal Marc De Swaef, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.

K. Vanden Bossche

A. Lievens P. Hoet

F. Van Volsem

L. Van hoogenbemt P. Maffei